Terug naar nieuws

Forse achterstand informatieplicht energiebesparing

Ook achterstand bij bevoegd gezag en drukte in advies- en installatiesector

Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht24 september 2019Thessa de Ridder

Bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas verbruiken moeten energiebesparende maatregelen nemen. Sinds 1 juli 2019 is het verplicht het bevoegd gezag daarover te informeren. Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat met een aantal van 27.246 niet meer dan de helft van de informatieplichtige inrichtingen aan de verplichting heeft voldaan. Daarnaast blijkt dat er ook bevoegde gezagen zijn die hun systemen nog niet geheel op orde hebben.

Verplichting
Het Activiteitenbesluit milieubeheer bepaalt dat bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas(equivalenten) energiebesparende maatregelen moeten nemen. Sinds 1 juli 2019 geldt een informatieplicht energiebesparing voor bedrijven. Deze is in het kader van het Energieakkoord tot stand gekomen in overleg tussen de Rijksoverheid, de gemeenten (VNG) en het bedrijfsleven (VNO-NCW/MKB Nederland). Het Rijk schat in dat 50.000-60.000 rapportages op bedrijfsvestigingsniveau ingediend hadden moeten worden voor 1 juli 2019. Tot en met 20 augustus staat de teller op 27.426.

Van de genoemde 50.000-60.000 bedrijven werken ruim 1.000 bedrijven uit 37 sectoren aan energiebesparing en CO2-reductie in het kader van het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA-3 en MEE) en het Energieakkoord 2013. De convenant deelnemers zijn verplicht elke 4 jaar een energie-audit uit te voeren en maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen uit te voeren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet worden gemeld welke maatregelen genomen zijn. Voor zo’n 1.900 bedrijven met een omvang vanaf 250 fte of met een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro en een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro geldt op grond van de Europese Energy Efficiency Directive (EED) een energie-audit plicht. Zij moeten hun rapportage voor de informatieplicht uiterlijk 5 december 2019 indienen.

Vervolg
Voor het bevoegd gezag ligt de prioriteit in de eerste plaats bij die inrichtingen die nog niet gerapporteerd hebben en daarmee niet aan de informatieplicht voldoen. Voor de toezichthouders blijkt het echter niet altijd duidelijk welke bedrijven en instellingen informatieplichtig zijn. Daarnaast blijkt ook het bevoegd gezag volgens de minister nog niet alle systemen op orde te hebben. Op dit moment hebben 237 van de 355 gemeenten – al dan niet via hun omgevingsdienst - hun toegang tot het digitale systeem van RVO geregeld. En een mogelijk nieuw knelpunt dient zich aan. De minister meldt in zijn brief dat adviesbureaus en installateurs het – ondanks de achterstand - druk hebben met energiebesparingsprojecten en -rapportages. Dat kan makkelijk gaan knellen als de achterstand op korte termijn weggewerkt moet gaan worden.