Terug naar nieuws

Markconsultatie nieuwe subsidieregeling SDE++ voor CO₂-reductie geopend

PBL vraagt advies over kosteneffectiviteit technologie en subsidiebedragen

Klimaat Beleid en toezicht29 juli 2019Thessa de Ridder

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft van 26 juli tot 27 augustus een marktconsultatie geopend voor CO₂-reducerende technologieën als nieuwe categorieën in de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++). De bestaande subsidieregeling voor productie van duurzame energie, de SDE+, is uitgebreid naar verschillende CO₂-reducerende technologieën, waaronder CCS, groene waterstofproductie, elektrische boilers, benutting van restwarmte en warmtepompen.

Belangrijk instrument
De nieuwe subsidieregeling is een belangrijk instrument voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en zal per 1 januari 2020 in werking treden. CO₂-reductie in Nederland en kosteneffectiviteit om dit doel te behalen staan centraal. Via de SDE++ wil de overheid de uitrol van marktrijpe en relatief grootschalige CO₂-reducerende technologieën stimuleren door de onrendabele top van deze technologieën af te dekken met een exploitatiesubsidie. Subsidieaanvragers zullen moeten concurreren op basis van de benodigde hoeveelheid subsidie per vermeden ton CO₂. Voor de verschillende technologieën wil het PBL zogenoemde omrekenfactoren ontwikkelen die de CO₂-reductie van een technologie bepalen. De SDE++ subsidie loopt tot 2030 en zal worden gefinancierd door de belasting Opslag Duurzame Energie (ODE).

Verschillende nieuwe categorieën
Eerder dit jaar kondigde het PBL de conceptadviezen en marktconsultatie van de nieuwe categorieën voor hernieuwbare energie al aan. Omdat de SDE+ goed functioneert op het gebied van techniekneutraliteit, onderlinge concurrentie en meerjarige investeringszekerheid wil de overheid de regeling uitbreiden met technologieën die CO₂ en andere broeikasgassen reduceren buiten de energieproductiesector om. Zodoende kunnen industriële bedrijven die bijvoorbeeld willen elektrificeren een subsidiebedrag ontvangen voor een elektrische boiler of een warmtepomp. Niet alle CO₂-reducerende technologieën komen zomaar in aanmerking voor een subsidie. Het PBL heeft in eerste instantie vijf subsidiecategorieën geïdentificeerd: Carbon and Capture Storage (CCS), elektrische boilers, warmtepompen op basis van restwarmte, benutting van restwarmte en waterstofproductie door elektrolyse. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft aan dat een eventuele uitbreiding naar meer technologieën in de volgende jaren zou kunnen plaatsvinden.

Marktconsultatie
Op haar website heeft het PBL een notitie geplaatst. Hier kunt u meer lezen over de basisbedragen, uitgangspunten en rangschikking van de technologieën op basis van CO₂-reductie. Het PBL vraagt om adviezen ten aanzien van de uitganspunten en de kosteneffectiviteit bij de nieuwe categorieën. Belanghebbenden kunnen uiterlijk 27 augustus een reactie geven. Op basis van deze reacties zal het PBL tussen 2 en 13 september mondelinge gesprekken organiseren met marktpartijen. VEMW zal de komende weken een reactie voorbereiden.