Terug naar nieuws

Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

Schaalvergroting leidt tot doelmatiger kosten en maakt vraagsturing mogelijk

Elektriciteit Klimaat 11 juli 2019Thessa de Ridder

Het ministerie van EZK heeft het tweede deel van de wind-op-zee concessie Hollandse Kust (zuid) gegund aan Vattenfall. Op de kavels III en IV van dit gebied moet in 2023 zo’n 760 MW aan windvermogen subsidieloos opgeleverd worden. Vattenfall kreeg in 2018 via dochterbedrijf Chinook ook de vergunning om de eerste twee kavels (I en II) van Hollandse Kust (zuid) te exploiteren. De schaalvergroting bevordert kosten doelmatigheid en de mogelijkheid om via elektrificatie ook in andere sectoren, waaronder de industrie, de CO2-uitstoot te reduceren.

Ontwikkeling
De windenergiesector groeit en windparken aanleggen wordt steeds goedkoper. In 2016 kreeg de ontwikkelaar van windenergiegebied Borssele nog subsidie voor de geproduceerde elektriciteit. In 2018 won Chinook/Vattenfall de eerste subsidieloze tender. Bij windpark Hollandse Kust (zuid) III en IV moet Vattenfall een vorm van huur (erfpacht) betalen voor de plaats waar het in de zee staat, zo’n 2 miljoen euro per jaar. De elektriciteitskabel naar land wordt door landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT aangelegd.

De komende jaren zal de hoeveelheid stroom die windparken op zee leveren sterk toenemen. Momenteel staan er windparken in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW), oplopend tot minimaal 4,5 GW vermogen in 2023, goed voor 16 procent van de elektriciteitsproductie in Nederland. In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 70 procent van ons elektriciteitsverbruik duurzaam is (wind of zon). Dat komt neer op in elk geval 84 TWh. Meer dan de helft daarvan komt van windparken op zee (49 TWh), de overige 35 TWh uit windparken en zonneparken op land.

Trends
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “we zijn verheugd dat met de gunning van de concessie kavels III en IV Hollandse Kust (zuid) aan Vattenfall de trend is doorgezet dat windparken op zee – los van de aansluiting op het net - subsidieloos gebouwd kunnen worden. En de trend van schaalvergroting. Vattenfall gaat nu met alle 4 kavels een park bouwen van bijna 1,5 GW met kostenvoordelen in de aanleg, het beheer en het onderhoud van de installaties. Volgens het Klimaatakkoord zal in 2030 ca. 11 GW aan windparken op zee staan. Voor de industrie in Nederland is het van groot belang dat het duurzame aanbod van elektriciteit én daarmee geproduceerde groene waterstof gelijke tred gaat houden met de vraag, zodat ook de industrie haar bijdrage kan leveren aan de doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990.”