Terug naar nieuws

Waterschapsverkiezingen van belang voor zakelijke energie en –watergebruikers

19 maart 2019Thessa de Ridder

Morgen vinden de waterschapsverkiezingen plaats in de 21 waterschappen die Nederland rijk is. Er doen gemiddeld twaalf partijen mee. Ze dingen naar zetels in het algemeen bestuur, dat meestal bestaat uit zo’n dertig leden. De meerderheid van de zetels in elk algemeen bestuur wordt gekozen door de ingezetenen. Daarnaast zijn er voor de landbouw, de bedrijven en de natuurbelangen zogenaamde geborgde zetels.

Waterrijk land
Waterschappen zijn belangrijk voor een waterrijk land als Nederland. Ze zorgen voor zuivering van het afvalwater en voor schoon oppervlaktewater voor de natuur en om in te zwemmen. Waterschappen zijn tevens verantwoordelijk voor een goede waterstand en voor de aan- en afvoer van water. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. Kortgezegd: waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

Stijgende kosten
Bedrijven en bewoners betalen belastingen om het werk van de waterschappen te bekostigen: in 2019 brengen de waterschappen in heel Nederland €2,9 miljard aan belastinggeld in rekening. Dat is een stijging van 3,6% ten opzichte van 2018. De uitgaven zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen: voor de komende vier jaar verwachten de waterschappen zo’n 800 miljoen euro meer uit te geven aan investeringen dan in de voorgaande jaren. Aanleidingen voor de extra uitgaven zijn bijvoorbeeld verhoogde waterstanden of langdurige droogtes. Ondernemers betalen circa 20 procent mee aan de kosten voor het uitvoeren van de taken van het waterschap. Het is daarom van groot belang, dat er vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven zitting hebben in het bestuur van een waterschap, zodat zij mede het beleid kunnen bepalen en erop toezien dat het waterbeheer zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd.

Rol waterschappen
Hoewel de verschillen tussen de partijen waarop een stem kan worden uitgebracht niet groot zijn, valt er wel degelijk iets te kiezen. Bijvoorbeeld als het gaat om de rol die waterschappen moeten spelen in de energietransitie of bij de aanpak van klimaatverandering. Er zijn partijen die vinden dat de schappen zich actief moeten bemoeien met de gevolgen van klimaatverandering terwijl andere partijen stellen dat waterschappen zich moeten beperken tot de huidige wettelijke kerntaken: zorgen voor veiligheid en voor voldoende en schoon water.

Waterschapsverkiezingen raken de belangen van de zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW beveelt u aan om u te verdiepen in de programma’s en te gaan stemmen. Wij wensen u succes bij het maken van uw keuze.

Bron: VEMW