Terug naar nieuws

RVO opent regelingen innovatie gericht op CO2-uitstootreductie

Thema’s: CCUS, warmte, systeemintegratie en circulariteit

Klimaat Beleid en toezicht26 februari 2019Thessa de Ridder

Donderdag 21 februari zijn de ‘Demonstratieregeling Energie-innovatie Industrie’ (DEI+) en de ‘Topsector Energiestudies Industrie’ (TEI) opengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regelingen richten zich op het stimuleren van innovatieve technieken om de CO2-uitstoot te verminderen. Er is ongeveer 10 mln euro voor haalbaarheidsstudies rond Carbon Capture Usage and Storage (CCUS). Voor de thema's warmte, systeemintegratie (elektrificatie en flexibilisering) en circulariteit is 2 mln euro beschikbaar.

DEI+
De DEI+ sluit aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord en ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die een goede slagingskans hebben. De focus ligt op innovaties die bijdragen aan kosteneffectieve CO2-reductie in 2030, inclusief technieken gericht op het verminderen van het energieverbruik in productieprocessen, rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap. Voor meerdere nieuwe thema’s – van waterstof tot recycling - kunnen binnen de DEI+ kortlopende projecten ingediend worden, met een looptijd van maximaal 1 jaar (bij minder dan € 125.000 subsidie per deelnemer) of eindigen eind 2019 (in alle andere gevallen). De budgetten per thema staan op www.rvo.nl/tse. Subsidie aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden, waarbij geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Projectvoorstellen worden overigens pas door RVO beoordeeld als ze compleet zijn.

TEI
Met de Topsector Energiestudies Industrie (TEI) kunnen ondernemers uit de industrie onderzoeken wat de haalbaarheid is van een innovatief pilot- of demonstratieproject, gericht op energie-innovatie. De studies helpen bij de afweging om verder te investeren in maatregelen die CO2 verminderen. Een haalbaarheidsstudie gaat vooraf aan een pilotproject, zoals bedoeld in de definitie van ‘experimentele ontwikkeling’. Hierbij wordt een specifieke innovatieve CO2-reducerende techniek beproefd onder reële omstandigheden, en het potentieel onderzocht met het doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn. Naast haalbaarheidsstudies komen ook milieustudies ter voorbereiding op milieu-investeringen in aanmerking, die niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkeling vallen. De TEI, die open staat tot 24 september 2019, wordt gefinancierd uit de zogenaamde klimaatenveloppe van het kabinet.