Terug naar nieuws

VEMW informeert leden over ontwerp Klimaatakkoord

Leden geïnformeerd over voorlopig resultaat en vervolgproces

Klimaat Beleid en toezicht11 februari 2019Thessa de Ridder

VEMW heeft bedrijven en instellingen uit de industrie- en utiliteitssector vrijdag zo objectief mogelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het ontwerp Klimaatakkoord. Naast de uitkomsten van het ontwerpakkoord, heeft VEMW de meest aannemelijke vervolgstappen belicht en bedrijven aan de hand van praktische aanbevelingen op weg geholpen.

VEMW heeft bedrijven en instellingen uit de industrie- en utiliteitssector vrijdag zo objectief mogelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het ontwerp Klimaatakkoord. Naast de uitkomsten van het ontwerpakkoord, heeft VEMW de meest aannemelijke vervolgstappen belicht en bedrijven aan de hand van praktische aanbevelingen op weg geholpen.

Klimaattafels
De opdracht die op de klimaattafels ligt, is een ambitieuze waarbij in de beste Nederlandse traditie de dominee en de koopman hand in hand kunnen gaan: het oplossen van de klimaatproblematiek voor toekomstige generaties (welzijn) enerzijds en de verduurzaming van de handel en productie (welvaart) anderzijds. De direct betrokkenen bij de onderhandelingen aan de verschillende klimaattafels (VEMW voorzitter Gertjan Lankhorst, algemeen directeur Hans Grünfeld en voorzitter van de Taakgroep Warmte Remko Ybema (Nouryon)) informeerden de leden van VEMW over de onderhandelingen, het voorlopige resultaat en de volgende stappen die moeten leiden tot een set van afspraken en maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen met 49 procent in 2030 t.o.v. 1990.

Industrie
De informatievoorziening vond plaats vanuit een zo objectief mogelijk beeld dat zowel mogelijkheden biedt alsook een aantal risico’s. Mogelijkheden voor een doelmatige energieproductie met een toenemende elektrificatie via vraagstimulering, en waterstofproductie: via blauw (aardgas als grondstof, met toepassing van CCS) naar groen (elektrolyse). Daarnaast mogelijkheden voor circulaire oplossingen met duurzame processen en hernieuwbare producten. Ook komt er een tenderprocedure voor CO2-reductie, waarbij de goedkoopste, niet-rendabele oplossing wordt gehonoreerd. Voor technologie-opschaling van onder meer nieuwe katalysatoren, industriële warmtepompen en waterstofelektrolyse komt er een innovatieve roadmap.

Utiliteit
Eric Picard (VEMW Sectorteam Ziekenhuizen) ging in op de uitdagingen voor de utiliteitssector (gebouwde omgeving), zoals verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen, warmteterugwinning en een energiezuinige afstelling van installaties. De bedrijven en instellingen gaan sectorale CO2-routekaarten opstellen voor maatschappelijk en overig vastgoed.

Jacques van de Worp (VEMW beleidsadviseur) ging in op een belangrijk uitvoeringsaspect: de Regionale Energie Strategieën (RES), waarbij decentralisatie van het Rijk naar de lagere bestuurslagen (provincie, gemeenten, waterschappen) een belangrijke rol speelt. Naast – en op basis van - vaststelling van regionale energiestrategieën voor 33 regio’s binnen 12 provincies, gaan 355 gemeenten omgevingsvisies en uitvoeringsplannen vaststellen.