Terug naar nieuws

VEMW publiceert overzicht energie- en watertarieven 2019

Handig overzicht voor de zakelijke energie-en watergebruikers

Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven22 januari 2019Thessa de Ridder

VEMW heeft voor 2019 alle relevante en definitieve tarieven bijeengebracht voor het gebruik van de energienetwerken (elektriciteit en gas), de Energiebelasting (EB) en ODE-heffing, en de watertarieven (grondwater, drinkwater, afvalwater). De publicatie biedt een handig overzicht voor de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland.

Elektriciteitsnetwerken: forse stijgingen
De nettarieven voor de EHS-netten van landelijk netbeheerder TenneT (gecontracteerd transportvermogen en kWmax) stijgen met maar liefst 25 procent, in lijn met de stijging van de toegestane inkomsten 2019 t.o.v. 2018. De belangrijkste oorzaken van de stijging zijn een lagere inzet van veilinggelden, nacalculatie van de zogenaamde Inter-TSO-compensatie, een toename van de vergoeding voor investeringen die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling, en de verwachte lagere rekenvolumina voor het EHS-netvlak. De stijging werkt via het zgn. cascadesysteem door naar de lagere netvlakken (hoog-, midden- en laagspanning). De HS-tarieven van TenneT stijgen met 0,6-1,8 procent.

Ook de tariefbesluiten voor de elektriciteitsdistributie (regionale netbeheerders) laten een brede stijging zien, met als uitschieter Enduris. Liander is de enige die haar tarieven voor volgend jaar neerwaarts bijstelt. De bedrijven die zijn aangesloten op hun middenspanning (MS) netvlak kunnen voor 2019 de grootste verlaging verwachten.


Gasnetwerken: gemiddelde stijgingen
De gastransporttarieven van landelijk netbeheerder GTS stijgen in 2019 gemiddeld met ca. 2 procent, volgend op een stijging van 4 procent in 2018. Belangrijkste reden: een daling van de zogenaamde rekenvolumina, de transportcapaciteit in m3/uur/jaar die GTS verkoopt.

Ook de tariefbesluiten voor de gasdistributie (regionale netbeheerders) laten stijgingen zien, maar minder sterk dan bij elektriciteit. De capaciteitsafhankelijke tarieven kennen voor alle type gebruikers bij Enexis, Rendo en Coteq een lichte stijging. Enduris blijft hier nagenoeg gelijk, terwijl Liander en Stedin hun gas netwerktarieven licht laten dalen.

Energiebelasting: verschuiving elektriciteit naar gas
De Energiebelasting op het verbruik van elektriciteit daalt in 2019 voor huishoudens (5,7% daling t.o.v. 2018; laagste staffel), maar stijgt voor de zakelijke gebruikers met 1,2 procent in de middenstaffels en 1,8 procent in de hoogste staffel (verbruik >10 mln kWh). De Energiebelasting voor het verbruik van aardgas stijgt in 2019 voor de huishoudens met 12,7 procent en alle zakelijke gebruikers (>170.000 m3/jaar) met 1,2 procent t.o.v. 2018.

Opslag Duurzame Energie (ODE): progressieve stijging
Waar de Energiebelasting in de Algemene Middelen van de Rijksoverheid wordt opgenomen, is de ODE een heffing die gebruikt wordt om de Stimulering Duurzame Energie regeling (SDE+) mee te financieren. De heffing kent een vrij progressief tarief, dat de komende jaren een significant niveau gaat bereiken. In 2019 stijgen de ODE-tarieven voor de hoogste staffel (verbruik >10 mln kWh) elektriciteit en gas met zo’n 50 procent t.o.v. 2018, waarbij dat tarief half zo hoog is als de Energiebelasting op elektriciteit (0,03 €/kWh) en een kwart van de Energiebelasting op gas (0,31 €ct/Nm3).

Afvalwaterzuivering: gemiddeld tarief stijgt, vaak meer dan inflatie
Bedrijven die hun afvalwater door het waterschap laten zuiveren betalen daarvoor in 2019 gemiddeld meer dan in 2018. Het gemiddelde tarief bedraagt 57,71 €/ve in 2019; een stijging van 1,6 procent. Net als eerdere jaren zijn er verschillen tussen de 21 waterschappen: 16 hanteren een hoger tarief dan in 2018. Grootste stijgers zijn waterschappen Drents Overijsselse Delta (+8,3%) en Hollandse Delta (+6,4%). Opvallend: bij de helft van deze groep van 16 is de stijging groter dan de inflatie (1,72% volgens CBS), ondanks een Tweede Kamer motie in 2012: waterschapsbelastingen mogen zich slechts in lijn met de inflatie ontwikkelen.

Drinkwater: stijging gemiddeld tarief, forse stijging tarief Evides
Vier van de 10 drinkwaterbedrijven verhogen het tarief in 2019. Het gemiddelde tarief (0,87 €/m3) voor grootgebruikers stijgt met 2 procent. Vorig jaar was nog sprake van een aanzienlijke daling van de gemiddelde drinkwaterprijs. Zakelijke consumenten van Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Waternet en Evides Waterbedrijf gaan in 2019 meer betalen. Met een tariefstijging van 25 procent zijn de Evides tarieven (>100.000 m3/jaar) na een forse daling in 2018 terug op het niveau van 2017 en 2016. Zakelijke consumenten van PWN, Oasen, Dunea en Waterleidingmaatschappij Limburg gaan minder betalen dan in 2018.


Grondwater: tarieven blijven gelijk
Bedrijven die meer dan 150.000 m³ grondwater onttrekken, betalen daarvoor een heffing aan de provincie. Het tarief van deze provinciale grondwaterheffing blijft in 2019 in nagenoeg alle provincies gelijk aan het tarief dat in 2018 werd gehanteerd. Uitzondering vormt de provincie Limburg waar het tarief met 2,26 procent stijgt.