Terug naar nieuws

Maatschappelijke organisaties bespreken aanpak droogte

Lessen vertalen naar voorstellen voor maatregelen.

Beleid en toezicht22 januari 2019Karin Burghouwt

Verzilting van het oppervlaktewater, hoge watertemperaturen en verstoringen in de aanvoer van grondstoffen: dit waren in 2018 de belangrijkste issues voor de industrie waar het gaat om de droogte. Hoewel de gevolgen van de droogte minder groot waren dan voor de landbouw en de natuur, heeft ook de industrie schade geleden door de aanhoudende droogte. Zo heeft verzilting geleid tot schade aan installaties en de hoge watertemperaturen tot problemen met betrekking tot het rendement van (koel)installaties maar ook met de lozing van het koelwater. Bij Nouryon in Hengelo moest bijvoorbeeld de productie met 25 tot 30 procent terug worden gebracht

Deze issues werden naar voren gebracht tijdens een bijeenkomst van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) over de evaluatie van de droogte. Tijdens de bijeenkomst werden maatschappelijke organisaties geïnformeerd over de evaluatie en konden zij ideeën en oplossingen voor de aanpak van het droogteprobleem inbrengen. Niet alleen de industrie heeft droogte-problemen ondervonden. Veel gebieden kampten met waterkwaliteitsproblemen en met bodemdaling en funderingsschade door lage grondwaterstanden. De scheepvaart had grote problemen door de geringe vaardiepten en beperkingen bij sluizen. De verzilting heeft niet alleen voor de industrie tot problemen geleid; ook de landbouw en de drinkwatervoorziening hebben negatieve effecten ondervonden. Desalniettemin bleek tijdens de periode van watertekort dat Nederland goed was voorbereid. De landelijke crisisorganisatie, het peilbesluit voor het IJsselmeer en de klimaatbestendige wateraanvoer (KWA) hebben goed gefunctioneerd.

Het is van belang om goed voorbereid te zijn op het droogteseizoen van 2019 en daarna. Om die reden is een Beleidstafel Droogte in het leven geroepen. Onder verantwoordelijkheid van de directeur-generaal Water en Bodem worden de lessen van de droogte aan deze tafel vertaald naar voorstellen voor maatregelen. Dat kan zijn verduidelijking of aanpassing van beleid, regelgeving, normering, verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, informatievoorziening en communicatie. VEMW heeft de droogteproblemen die haar achterban heeft ondervonden naar voren gebracht en daarnaast gepleit voor onder meer: verduidelijking van de landelijke verdringingsreeks, stimulering van onderzoek naar hergebruik van restwarmte en waar nodig versoepeling van regelgeving voor warmtelozingen. De belangrijkste aandachtspunten uit de OFL-bijeenkomst worden ingebracht in de Beleidstafel Droogte.