Terug naar kennisbank

Hand-out VEWIN "Zeker stellen drinkwatervoorziening"

Drinkwater LeveringHandleiding23 september 2022Roy Tummers

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking, regionaal  stedelijke uitbreiding en economie. Deze notitie brengt dea actuele en dreigende knelpunten in kaart.

Deze notitie brengt de actuele en dreigende knelpunten, gedifferentieerd naar regio, – letterlijk – in kaart. De drinkwatersector is er alles aan gelegen om te voorkomen dat deze knelpunten zich daadwerkelijk gaan voordoen én om ze snel op te lossen waar ze nu al aan de orde zijn. De bedrijven spannen zich daarvoor tot het uiterste in, maar lopen vast in steeds langer durende procedures en trage besluitvorming. Zij vragen met klem om een actievere invulling van de zorgplicht door alle betrokken overheden. Ook dat wordt in deze notitie toegelicht. Daarbij is een bijzondere rol weggelegd voor de systeemverantwoordelijke minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het is essentieel dat het veiligstellen van de toekomstige drinkwatervoorziening als prioriteit wordt erkend in het Programma Water en Bodem Sturend, het Programma NOVEX, het Programma Woningbouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het drinkwater van morgen vraagt vandaag actie! Zowel extra maatregelen nu als keuzes in de lange termijn transities

Bron: VEWIN