Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK Windenergie op zee 2030 - 2050

Elektriciteit Beleid en toezichtKamerbrief16 september 2022Matthieu van den Beld

In deze brief wordt de visie van het kabinet gegeven op de verdere realisatie van windenergie op zee na 2030 en wat er nodig is om deze verdere realisatie succesvol vorm te geven.


Met de verdere groei van windenergie op zee na 2030 neemt ook de druk toe op andere gebruikers van de Noordzee. Datzelfde geldt voor belanghebbenden op land in de aanlandregio’s. Windenergie op zee is niet alleen onderdeel van de energietransitie, maar raakt ook de natuurtransitie (versterken biodiversiteit) en voedseltransitie (verduurzaming visserij en voedselproductie) van de Noordzee. Deze transities moeten met elkaar in balans blijven. Met deze brief geeft de minister invulling aan de motie van leden Erkens en Boucke over internationale samenwerking op het gebied van waterstof op zee, aan de motie van leden Mulder en Sienot (en de toezegging aan de Kamer van mijn voorganger van gelijke strekking) over onderzoek naar gecombineerde tendermodellen en de motie Sienot en Van der Lee over beleidsopties voor kostenefficiënte uitrol van windenergie op zee.