Terug naar kennisbank

Witteveen + Bos "Eindrapportage Voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ)"

Elektriciteit Netwerken, AansluitingRapport14 juli 2022Jacques van de Worp

Hetdoelvan deze voorverkenningis omop hoofdlijnenkansrijke aansluitlocaties in beeld te brengen.Vanwegede beperkte beschikbare ruimte op land en het belang van inzicht in lokalevraagontwikkelingligt in deze voorverkenning de focus op aansluitlocaties.

Deze rapportage beschrijft de eerste stap, de voorverkenning. Het doel van deze voorverkenning is om op hoofdlijnen kansrijke aansluitlocaties in beeld te brengen. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte op land en het belang van inzicht in lokale vraagontwikkeling ligt in deze voorverkenning de focus op aansluitlocaties. Ná de voorverkenning worden in het programma mogelijke verbindingen vanaf windgebieden naar deze aansluitlocaties ontwikkeld. De voorverkenning wordt samen met de betreffende
regio’s doorlopen. Professionele stakeholders worden op deze manier vanaf de start van het projectbetrokken bij het omgevingsproces.
In deze rapportage worden de resultaten van de voorverkenning vastgelegd, ook vormt dit het startdocument voor het programma VAWOZ 2031-2040.