Terug naar kennisbank

Werkgroep Extra Opgave: Rapport "Alles uit de kast"

Klimaat EmissieRapport13 juni 2022Jacques van de Worp

De Werkgroep Extra Opgave heeft uitgewerkt hoe het Nederlandse energiesysteem kan omgaan met de stijgende elektriciteitsvraag in 2030 (en verder) en hoe dit past binnen de emissieruimte voor de elektriciteitssector en beschikbare en benodigde infrastructuur.

Een verkenning naar de opgaven voor het Nederlandse elektriciteitssysteem van 2030

De Werkgroep Extra Opgave heeft van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit de opdracht gekregen om uit te werken hoe het Nederlandse energiesysteem kan omgaan met de stijgende elektriciteitsvraag in 2030 (en verder) en hoe dit past binnen de emissieruimte voor de elektriciteitssector en beschikbare en benodigde infrastructuur. De uitwerking van het coalitieakkoord voor Klimaat en Energie geeft een indicatieve restemissie voor de elektriciteitssector van 6,1 – 20,5 Mton, waarbij samen met andere sectoren een reductie van 49-62% wordt gehaald in 2030.

Voor hernieuwbare energie op land zijn de Regionale Energie strategieën (RES’en) als uitgangspunt genomen. PBL schat in dat de gezamenlijke ambities in de RES’en tot meer realisaties kunnen leiden dan de in het Klimaatakkoord afgesproken 35 TWh wanneer knelpunten rond onder meer netinpassing worden opgelost. In deze verkenning is gekeken wat ervoor nodig is om meer dan 35 TWh te kunnen realiseren.

Bron: EZK