Terug naar kennisbank

Meerjarenprogramma Platform Groen Gas

Gassen Klimaat MarktRapport1 mei 2022Matthieu van den Beld

De afgelopen jaren zijn vijf organisaties (GroenGasNL, 2bcm Alliantie, BBO, VIV en VVGP) actief geweest de biogas markt te ontwikkelen. Het rapport ‘Meerjarenprogramma Platform Groen Gas’ vormt de basis voor de activiteiten die de komende drie jaar worden opgepakt.

Versnipperde belangen stonden tot op heden een gezamenlijke aanpak van productie-uitbreiding in de weg en maakten het moeilijk om naar de overheid en andere stakeholders een eensluidend standpunt te genereren. Op het Platform Groen Gas slaan de brancheorganisaties en hun ketenpartners de handen ineen om de productie van groen gas een boost te geven en samen met de overheid te werken aan ontwikkelingsondersteuning. Met de oprichting van het Platform doet de sector ook recht aan het verzoek van het ministerie van EZK die bij de presentatie van de Routekaart Groen Gas in 2020 de sector opriep zich te verenigen.

Het rapport ‘Meerjarenprogramma Platform Groen Gas’vormt de basis voor de activiteiten die de komende drie jaar worden opgepakt. Het rapport kan worden gezien als een akkoord op hoofdlijnen tussen de eerder genoemde organisaties. DitMeerjarenprogramma (MJP) schetst decontourenvan de zaken waaraan de nieuwe sectorvereniginggaat werken. Het MJP beschrijft per hoofdstuk de onderwerpen waar het Platform de focus op legt. Per onderwerp wordt een expertgroep ingesteld die de verdere uitwerking zal vormgeven,ookdit wordt per hoofdstuk inzichtelijk gemaakt. Het rapport is opgesteld met het oog op de volgende lezers:
(Potentiële)leden van de nieuwe vereniging

Diverse stakeholders uit de keten van producent tot eindgebruikers

Betrokken ministeries EZK, IenW,LenVen BiZa

Gemeenten betrokken bijhetopstellenvandeRES (Regionale Energie Strategie)

De ‘gebruikers’van groen gas,zijnde mobiliteit,gebouwde omgeving en industrie