Terug naar kennisbank

Brief minister van EZK inzake aan 60 grootste gasgebruikers inzake BH-G

Gassen Beleid en toezicht, Besparing26 januari 2022Jacques van de Worp

Brief van de minister aan de 60 grootste gasgebruikers in Nederland waarin wordt verzocht om extra bedrijfsspecifieke informatie aan te leveren om uitvoering te kunnen geven gevenaanhet Bescherm en herstelplan gas (BH-G).

In het kader van de voorbereiding voor het uitvoeren van het BH-G heeft het ministerie van EZK in de afgelopen periode gegevens in kaart gebracht die het nodig heeftvoordetoepassingvanhetBH-G.Ditheeftgeleidtoteenaanvullende informatiebehoefteophetniveauvanindividuelebedrijven(de60grootste afnemers van gas). De minister is op grond van de Gaswet bevoegd om een afnemer te verzoeken om de gegevens en inlichtingen die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken op grond van artikel 1h, eerste lid, van de Gaswet. Het ministerie heeft informatie over deze afnemers nodig om er voor zorgen dat, als het BH-G in de praktijk gebracht moet worden, er geïnformeerde en weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. De informatie is nodig om een beter beeld te krijgen van onder andere de veiligheids- en milieuaspecten, en economische en ketengevolgen die een rol spelen bij het toepassen van de maatregelen uit het BH-G.