Terug naar kennisbank

Coalitieakkoord VVD, D66, CDA en CU 2021-2025 "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst"

Rapport15 december 2021Hans Grünfeld

Het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, voortuitkijken naar de toekomst' omvat de afspraken gemaakt tussen VVD, D66, CDA en CU en vormt de basis voor het kabiner Rutte IV.

Hierbij presenteert de coaltie haar ambitieuze toekomstplannen terwijl Nederland opnieuw in een zware fase van de coronacrisis zit. 

In ditCoalitieakkoordvindt u de plannen van de coalitie voor de komende kabinetsperiode. Daarbij gaat het onder meer om het tegengaan van klimaatverandering, de aanpak van de stikstofcrisis, het bouwen van nieuwe betaalbare woningen,de verbeteringen in de gezondheidszorg,forse investeringen in onze veiligheiden het tegengaan van ondermijning, het vergroten van de kansengelijkheidenhet tegengaan van discriminatie, hetverbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en het tegengaan van armoede en schulden, het gericht verlagen van belastingen en hetinvesteren in onze toekomstige welvaart viaonderwijs en innovatieen eengoed vestigingsklimaat voor ondernemersen bedrijven.