Terug naar kennisbank

Position paper VEMW/TenneT "Industrial Flex"

Elektriciteit NetwerkenPositionpaper VEMW1 november 2021Matthieu van den Beld

This position paper aims to provide a rationale and a motivation to advance flexibility from industrial demand response and energy storage in The Netherlands.

This position paper put forward by TenneT and VEMW aims to provide a rationale and a motivation to advance flexibilitylty from industrial demand response and energy storage in The Netherlands. It presents a background on the need for CO2free flexibility to secure an affordable electricity supply in a system increasingly dominated by renewable energy sources, and distinguishes various uses and sources of industrial flexibility. It also points out why industrial flexibility presents opportunities for industries to make money in increasingly volatile electricity markets. Important hurdles are discussed as well. The paper ends with a call to action to all stakeholders across industrial sectors and clusters, government, and grid operators, to put industrial flexibility high on the agendas and to promote it vigorously.

Dit position paper van TenneT en VEMW beoogt een onderbouwing en motivatie te geven voor het bevorderen van flexibiliteit door industriële vraagrespons en energieopslag in Nederland. Er wordt een achtergrond geschetst van de behoefte aan CO2-vrije flexibiliteit om een betaalbare elektriciteitsvoorziening te waarborgen in een systeem dat in toenemende mate wordt gedomineerd door hernieuwbare energiebronnen en er worden verschillende toepassingen en bronnen van industriële flexibiliteit onderscheiden. Ook wordt aangegeven waarom industriële flexibiliteit de industrie kansen biedt om geld te verdienen op de steeds volatieler wordende elektriciteitsmarkten. Verder worden belangrijke hindernissen besproken. Het document eindigt met een oproep aan alle belanghebbenden in alle industriële sectoren en clusters, de overheid en de netwerkbeheerders om industriële flexibiliteit hoog op de agenda te plaatsen en krachtig te bevorderen.