Terug naar kennisbank

Rapport Envaqua /Vonk Water Resultaten koelwaterenquête

Koelwater Beleid en toezichtRapport25 mei 2021Roy Tummers

25 mei 2021; Rapport inclusief bijlagen

SAMENVATTING
Elk koelwatersysteemisuniek, blijkt maar weer eens uit deze enquête. Hieruitvolgt dan ookdatgeen standaardoplossing gegeven kanworden voor het voorkomen van corrosie en afzettingen. Het betekent bovendien dat adviezen voor het oplossen van problemen alleen maar globaal kunnenzijn. Voorwaarden waaronder een koelwatersysteem zonder grote problemen kan draaien worden vaak grotendeelsbepaald door locale omstandigheden. Een “one size fits all” is hier dan ook zeker niet van toepassing.
Een toetsing aan de eisen die gesteld worden in de BREFICS1) is noodzakelijk voordat een installatie gebouwd wordt. In de praktijk vindt deze door de overheid plaats in het kader van handhavingen pas (veel) later. Vaak nadat de installatie al enige jaren in bedrijf is en meestal de nodige wijzigingen zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Er is inmidddels voldoende ervaring opgedaan met dit soort toetsingen, dus voorbeelden van dit soort toetsingen zijn beschikbaar.