Terug naar kennisbank

Rapport EZK "Programma Eenergiehoofdinfrastructuur, conceptnotitie rijkwijdte en detailniveau"

Elektriciteit Gassen Klimaat NetwerkenRapport26 april 2021Jacques van de Worp

Het Programma Energiehoofdstructuur is een programma in termen van de Omgevingswet waarvoor de verplichtingkan geldentot het doorlopen van een procedure voor de Milieueffectrapportage (plan-m.e.r. plicht).

PrgEnergiehoofdstructuurDit is de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de integrale effectenanalyse voor het Programma Energiehoofdstructuur.Het Programma Energiehoofdstructuur is een programma in termen van de Omgevingswet waarvoor de verplichtingkan geldentot het doorlopen van een procedure voor de Milieueffectrapportage (plan-m.e.r. plicht). Voor dit programma is gekozen omnaast demilieueffecten van mogelijke keuzes, breder te kijkenwaarondermaatschappelijke kosten en baten en effecten op het energiesysteem.Vandaar dehantering van determ Integrale Effectenanalyse(IEA). De NRD vormt de start van deze procedure. Met het uitbrengen van de NRDwil de Minister van Economische Zaken en Klimaat, gezamenlijk met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het voornemen tot het uitvoeren van een integrale effectenanalyse kenbaar maken én toelichten wat de doelstelling en de aanpak (reikwijdte en detailniveau) hiervan is. Met de notitiereikwijdte en detailniveau wordt aangegeven wat (welke onderwerpen enalternatieven) en hoe (beoordelingskader) het onderzocht gaat worden. Samengevat kan de NRD gezien worden als onderzoeksplan voor de integrale effectenanalyse.