Terug naar kennisbank

EZK Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Uitvoering Urgenda-vonnis

Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief9 december 2020Jacques van de Worp

Kamerbrief EZK aan de Tweede Kamer

Op 30 oktober jl. heeft de ministeri van EZK de eerste Klimaatnota aan de Kamer gestuurd, waarin het kabinet een appreciatie geeft op de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV2020)(Kamerstuk32813,nr.609. De KEV 2020 bevat naast de prognose voor het doelbereik voor de klimaatdoelen voor 2030 ook een prognose voor 2020 in verband met de uitvoering van het Urgenda-vonnis (25% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990). De KEV heeft laten zien dat de klimaatopgave voor 2030 is gegroeid als gevolg van factoren die buiten de invloedsfeer van het Klimaatakkoord liggen. Deze exogene ontwikkelingen hebbe ook invloed op de prognose voor 2020 en daarmee op de uitvoering van het Urgenda-vonnis. Op de prognose voor 2020 wordt in voorliggende brief nader ingegaan.