Terug naar kennisbank

Wet CO2-heffing industrie - Memorie van Toelichting

Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument15 september 2020Jacques van de Worp

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie 

In dit wetsvoorstel wordt ter uitvoering van het Klimaatakkoord een CO2-heffing industrie ingevoerd. Deze heffing ziet in hoofdzaak op de emissie van broeikasgas bij en voor industriële productie en afvalverbranding. De vormgeving van de heffing is erop gericht te borgen dat de reductiedoelstelling voor de industrie zoals afgesproken in het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd terwijl het gelijike speelveld met omringende langen zo min mogelijk wordt aangetast.