Terug naar kennisbank

Rapport KIWA Rapport "Impact bijmenging waterstof in distributienetten"

Gassen Waterstof KwaliteitRapport8 september 2020Matthieu van den Beld

Deonderzoeksvraagdie in dit rapport besproken wordtis welkeimpact het bijmengen van waterstofkanhebbenop het gasdistributienet en de gebruiksapparatuur.Hierbij is in de analyse geen vergelijking gemaakt ten opzichte van andere verduurzamingsopties.

Dit rapport beschrijfteenonderzoek naar demogelijkheid om waterstof bij te mengen in hetbestaandeopenbare gasdistributienet. Dit onderzoek isdoor Kiwa Technology uitgevoerd in opdracht van Netbeheer Nederland. Het onderzoekbetreft de technische mogelijkheden en de stappen die gezet moeten worden om waterstof bij te mengenbijaardgas, groen gas en verrijktbiogas. De bevindingen zijn gebaseerd op nationaal en internationaal onderzoek dat in de laatste
20 jarenis gedaan. De resultatendaarvanzijn geïnterpreteerd voor de Nederlandse situatie en de te verwachten ontwikkelingen.

Bron: KIWA