Terug naar kennisbank

Zienswijze Energie Nederland "Wet Collectieve Warmtevoorziening"

Warmte NetwerkenRapport3 augustus 2020Jacques van de Worp

Energie-Nederland steunt de lijn inhet concept wetsvoorstel om gemeenten de regie te geven in de lokale warmtetransitie. Ook de aandacht voor leveringszekerheid en duurzaamheid is een onderstreping van de rol die duurzame warmtelevering zal spelen in het bereiken van de doelen uit hetKlimaatakkoord.

EN Zienswijze warmteEnergie-Nederland steunt de lijn in het concept wetsvoorstel om gemeenten de regie te geven in de lokale warmtetransitie. Ook de aandacht voor leveringszekerheid en duurzaamheid is een onderstreping van de rol die duurzame warmtelevering zal spelen in het bereiken van de doelen uit het Klimaatakkoord. Daarbij is er niet alleen aandacht nodig voor warmtesystemen op kavelniveau, maar tevens voor het stimuleren van de toepassing van andere ontwikkelroutes, modulair uitbreidbare, en kleine collectieve systemen al of niet op coöperatieve grondslag. Dat draagt bij aan de gewenste innovaties, vergroten van draagvlak en het realiseren van de gewenste dynamiek op de warmtemarkt.

Tegelijk maakt het concept wetsontwerp ook duidelijk hoe complex het geheel is van aanwijzen van kavels en warmtebedrijven, het verduurzamen van de warmtelevering, het zorgen voor betaalbaarheid en leveringszekerheid, etc. De keuze voor een integrale verantwoordelijkheid hierin van het warmtebedrijf is daarbij een correct en belangrijk uitgangspunt. Met inachtneming van dit centrale uitgangspunt zullen verschillende organisatievormen mogelijk moeten blijven.


Energie-Nederland steunt een warmtemarkt waarbij zowel publieke als private bedrijven op basis van een gelijk speelveld en op basis van een redelijk rendement investeren in de inbreiding en uitbreiding van bestaande en nieuwe collectieve warmtesystemen. In het licht van de investeringszekerheid zal voor bestaande collectieve warmtesystemen een passend overgangsrecht in het leven geroepen moeten worden.