Terug naar kennisbank

Wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer i.v.m. de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

Klimaat Wet- en regelgeving15 april 2019Jacques van de Worp

Publicatie Staatblad 167

Er is sinds 1993 een energiebesparingsplicht in de wetgeving opgenomen. Op 1 januari 2008 is deze energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit milieubeheer opgenomenals de plicht voor inrichtingen om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Aan het Energieakkoord voor duurzame groei van 2013 hebben zich ruim veertig organisaties waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties en financiële instellingen, verbonden.