Terug naar kennisbank

Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

Drinkwater Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater LeveringRapport2 april 2019Roy Tummers

Doel van de evaluatie is aan de hand van het functioneren van de crisisorganisatie te bezien of verbeteringen/aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen de betrokken partijen en in het bijzonder in
het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.

Diverse partijen in de keten van crisisbeheersinghebbende wens uitgesproken om de crisisbeheersing watertekort 2018 te evalueren. Ook in de Tweede Kamer is aangedrongen op deze evaluatie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Berenschot en Arcadis opdracht gegeven om deze evaluatie uit te voeren. Daarbij is aangegeven datde evaluatie gericht moet zijn op een reconstructie van de gebeurtenissen en de samenwerking tussen alle betrokken partijen én op de voor een dergelijke crisissituatie ingerichte overleg-en besluitvormingsstructuur,zoals onder andere vastgelegd in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. De evaluatie heeft daarmee het karakter van een procesevaluatie van de landelijke crisisorganisatie. De periode die onderzocht wordt, loopt van de dag waarop de LCW voor het seizoen 2018 de eerste Droogtemonitoruitgaf (10 april 2018) tot en met 27 september 2018, het moment dat het Managementteam Watertekorten (MTW) besluit om af te schalen van niveau 2 (oranje)(feitelijk watertekort) naar niveau 1 (geel) (dreigend watertekort).