Terug naar kennisbank

Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

Klimaat Beleid en toezichtRapport1 april 2019Jacques van de Worp

2021-2030 Ministerie van EZK

Samenvatting politieke en beleidscontext
Nederland wil een substantiële bijdrage leveren aan de Overeenkomst van Parijs en daarom treft het kabinet maatregelen die bijdragen aan 49%  broeikasgasreductie in 2030, ten opzichte van 1990. In Europa pleit Nederland voor een emissiereductie van 55% in 2030. Eén van de afspraken uit het Regeerakkoord 2017 is de aankondiging van een Klimaatakkoord, waarmee, na het Energieakkoord dat in 2013 werd afgesloten, de volgende stap wordt gezet naar een klimaatneutrale samenleving en een betrouwbare, betaalbare, veilige en CO2-arme energievoorziening in 2050.