Terug naar kennisbank

Staatscourant Gegevensuitwisseling tussen de transmissiesysteembeheerder, distributiesysteem-beheerders en netgebruikers (Netcode)

xx

Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument15 maart 2019Matthieu van den Beld

Dit codebesluit dient ertoe om nadere invulling te geven aan de gegevensuitwisseling tussen de transmissiesysteembeheerder, distributiesysteem-beheerders en netgebruikers.

De ACM constateert dat deze codewijziging leidt tot veranderingen in de huidige praktijk vangegevensuitwisseling op basis van de bestaande bepalingen in de Netcode elektriciteit. Zo is er sprake van uitbreiding van de uitwisseling van plannings- en prognose- en realtimegegevensvoor bepaalde aangesloten partijen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:

  1. Ten eerste is nu een uitgesplitste aanlevering van prognosegegevens van elektriciteitsproductie eenheden vereist, waarbij nu ook de verplichting geldt om per productie-eenheid de energiebron te vermelden;
  2. Ten tweede gelden de nieuwe informatieverplichtingen ook voor aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid tussen de 1 MW en 2 MW. Op basis van de bestaande Netcode elektriciteit gelden de eisen pas voor partijen met eenheden vanaf 2 MW. De wijziging van de drempelwaarde vloeit automatisch voort uit de nieuwe indeling van elektriciteitsproductie-eenheden op basis van het besluit maximum capaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden,4van 5 april 2018. De SO verordening voorziet erin dat bepaalde prognosegegevens (artikel 49) en realtimegegevens (artikel 50) door op het distributienet aangesloten partijen worden aangeleverd indien zij als significante netgebruiker zijn aangemerkt. Op basis van artikel 2, eerste lid, onder a. van de SO Verordening worden elektriciteitsproductie-eenheden die als type B, C en D zijn geclassificeerd aangemerkt als significante netgebruikers.
  3. Ten derde is er sprake van uitbreiding van verplichtingen voor gegevensuitwisseling door angeslotenen die beschikken over een verbruiksinstallatie.