Grondwater: vergunning

Grondwater onttrekken mag niet zomaar. Daar heeft u een watervergunning voor nodig. Het vergunningensysteem is in beweging. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert voor u het nodige. Nu nog valt de vergunning onder de Waterwet. Op termijn is de Omgevingswet het nieuwe wettelijke kader en gaat de watervergunning op in de Omgevingsvergunning. Dat heeft gevolgen voor uw vergunningaanvraag.
VEMW constateert dat de aanstaande veranderingen niet op alle punten stroken met de belangen van u als zakelijke gebruiker. VEMW wil snelle en professionele vergunningverlening voor watergerelateerde activiteiten en lagere administratieve lasten voor bedrijven. 

Watervergunning


Als u grondwater onttrekt, verricht u een handeling in het watersysteem. U moet daarvoor nu nog een watervergunning hebben. De Waterwet onderscheidt twee categorieën onttrekkers voor industriële toepassingen: 
  • Onttrekking van minder dan 150.000 m3 per jaar: het waterschap is bevoegd gezag en bepaalt in welke gevallen een watervergunning vereist is;
  • Onttrekking van meer dan 150.000 m3 per jaar: de provincie is bevoegd gezag. Een vergunning is vereist;
  • Watervergunning aanvragen.

In het Waterbesluit en de Waterregeling staat hoe de watervergunning moet worden aangevraagd. Dat kan via het digitaal loket. Dit loket gebruikt u ook voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het is ook nog steeds mogelijk om de watervergunning schriftelijk aan te vragen. Daartoe gebruikt u een standaardformulier. Voor de vergunningprocedure staat 6 maanden. Gedurende deze periode kunnen andere belanghebbenden zienswijzen en bezwaren indienen op de ontwerpvergunning. Schadevergoeding bij wijzigen watervergunning

Het bevoegd gezag kan de voorschriften van uw watervergunning aanvullen, wijzigen of zelfs intrekken. Omstandigheden kunnen wijzigen, internationale verplichtingen dwingen dit af of u gebruikt de vergunning niet binnen drie jaar. Voor schade als gevolg van wijzigen of intrekken van uw watervergunning is het mogelijk schadevergoeding aan te vragen. VEMW kan u hierbij ondersteunen. 

VEMW advies

VEMW kan u adviseren bij uw vergunningsaanvraag of als u wordt geconfronteerd met veranderende omstandigheden die gevolgen hebben voor uw bestaande watervergunning.