Regelgeving

Hernieuwbaar: Regels voor het (opwekken van) hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energie is bijzonder. Zo willen overheden energie uit hernieuwbare bronnen bevorderen en is hernieuwbare energie meestal niet op te slaan. Er zijn daarom specifieke regels voor  duurzame energie.

Rol VEMW
Al belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers is VEMW betrokken bij de totstandkoming van regels met betrekking tot duurzame energie. VEMW pleit voor doelmatige instrumenten om duurzame energie te stimuleren. Daarnaast is VEMW op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot hernieuwbare energie.

Europese regels
In het Europese recht heeft hernieuwbare energie zijn eigen plek. De richtlijn ter  bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen [zie download in rechterkolom] is in 2009 aangenomen als onderdeel van het 20-20-20 klimaatpakket. De richtlijn stelt per lidstaat een streefcijfer vast voor het aandeel uit hernieuwbare bronnen geproduceerde energie in het bruto-eindverbruik van energie voor 2020.

Daarnaast schrijft de richtlijn voor dat:
  • elke lidstaat een nationaal actieplan inzake hernieuwbare energie moet opstellen (NREAP, zie downloads);
  • hoe lidstaten mogen samenwerken om de nationale streefcijfers zo efficiënt mogelijk te behalen;
  • distributie van hernieuwbare energie gegarandeerd moet zijn;
  • hernieuwbare energie voorrang heeft;
  • Een lidstaat garanties van oorsprong voor elke duurzaam geproduceerde kWh elektriciteit en gas kan afgeven.

Nederlandse wet- en regelgeving
Nationale regelgeving voor duurzame energie is gebaseerd op Europese regels. De meeste Europese regels zijn omgezet in de Elektriciteitswet 1998. Zo is in de Elektriciteitswet onder andere geregeld dat elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voorrang heeft. Ook is hier vastgelegd dat garantie van oorsprong (GvO) worden afgegeven voor elke hernieuwbaar opgewekte kilowattuur elektriciteit. 

GvO’s zijn bedoeld om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende soorten elektriciteit. GvO’s geven informatie over de manier waarop stroom is geproduceerd. Met een GvO kunt u bewijzen dat elektriciteit op een duurzame manier is opgewekt. CertiQ is in Nederland o.a. verantwoordelijk voor de uitgifte van GvO’s. Dit gebeurt op basis van de Elektriciteitswet 1998 en verschillende Ministeriële Regelingen. Groen gas certificaten worden in Nederland verstrekt door Vertogas.

Daarnaast is er de wet opslag duurzame energie (ODE). Die wet voorziet in de heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas. Met de opbrengst uit de ODE wordt de stimulering van duurzame energie gestimuleerd. Meer informatie over de ODE opslag en de VEMW rekentool vindt u hier. De wettekst kunt u hiernaast downloaden.

Stimulering van duurzame energie vindt plaats via het Besluit stimulering duurzame energieproductie. De download vindt u in de rechterkolom. De SDE is in de loop der jaren verbeterd tot een meer efficiënte ‘SDE+’, waardoor kosteneffectiviteit en haalbaarheid van de verschillende opwekkingstechnieken uitdrukkelijker voorop staan. Meer informatie over de SDE+ vindt u hier.