Hernieuwbaar:

Gebruik zonder belasting voor klimaat en milieu

Onder "hernieuwbaar" verstaat VEMW gebruik zonder belasting voor het klimaat en milieu. Hernieuwbaar water bestaat eigenlijk niet. Waterzuivering en hergebruik worden behandeld op de pagina’s over besparing. Wanneer we het hebben over hernieuwbaar hebben we het over hernieuwbare energie ook wel duurzame energie genoemd.  

Hernieuwbare energie is energie uit hernieuwbare bronnen waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Daaronder vallen onder andere hernieuwbaar gas, hernieuwbare elektriciteit en biobrandstoffen. 

Beleid
Beleid in Nederland ten aanzien van hernieuwbare energie wordt in belangrijke mate door Europa bepaald.  De lidstaten van de Europese Unie hebben samen afgesproken om 2020 20% van alle energie die we gebruiken te consumeren uit hernieuwbare bronnen.

Deze doelstelling is voor elke lidstaat vertaald in een nationaal streefcijfer. Nederland moet in 2020 14% haar energiegebruik met hernieuwbare bronnen opwekken. Daarnaast is in het energieakkoord afgesproken dat dit percentage in 2023 16% moet zijn.

Wet en Regelgeving
Regels en wetten met betrekking tot hernieuwbare energie vloeien met name voort uit Europese richtlijnen. De belangrijkste is de richtlijn Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Ook is er specifieke nationale wetgeving ten aanzien van hernieuwbare energie. De belangrijkste wetten en regels hebben we hier voor u op een rij gezet en toegelicht.

Instrumenten
Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf hernieuwbare energie op te wekken. Zo kunt u zelf een windturbine of zonnepanelen plaatsten op uw bedrijfsterrein en soms is het ook mogelijk om biogas te produceren.

Er zijn verschillende instrumenten om uw hernieuwbare energieproject te ondersteunen.

Het voornaamste instrument Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+). De SDE+ is een zogenaamd feed-in premium; de hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het verschil tussen de marktprijs voor energie en de kosten van opwekking. Naast de SDE+ zijn er ook andere instrumenten om duurzame energie te stimuleren. U leest hier welke instrumenten er zijn om hernieuwbare energie te stimuleren.

Positie VEMW
VEMW is van mening dat Nederland zich moet inspannen om te voldoen aan de Europese doelstelling voor duurzame energie en de afspraken uit het energieakkoord. Duurzame energie moet daarnaast op een kostenefficiënte wijze gestimuleerd worden waarbij de focus met name moet liggen op innovatie en leereffecten. Bedrijven en instellingen moeten ruimte mogelijkheden hebben om door middel van inkoop of productie van hernieuwbare energie en binnen de mogelijkheden die zij hebben invulling te geven aan de ontwikkelingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.