Emissies

Naar de milieucompartimenten water en lucht

Er is een duidelijke relatie tussen het gebruik van water en fossiele brandstoffen en de emissie van deze stoffen naar de compartimenten water, bodem (organische stoffen, metalen, nutriënten, e.d.) en de lucht (CO2, NOx, SOx, stof, e.d.). Omdat de emissies naar het bodemcompartiment geen direct gevolg zijn van het energie- en watergebruik neemt VEMW bodememissies niet mee in haar activiteiten. 

Rol VEMW
VEMW wil een betrouwbare, betaalbare en duurzame energie- en watervoorziening. Duurzaam gebruik moet gepaard gaan met doeltreffende, betaalbare maatregelen en instrumenten om emissies te beperken. VEMW is betrokken bij de totstandkoming van beleid om emissies te beperken en behartigt hierbij uw belangen. Daarnaast verzamelt VEMW informatie over emissiebeperking en stelt VEMW kennis en expertise ter beschikking aan haar leden. 

Energie
Het gebruik van fossiele brandstoffen en grond- en hulpstoffen in en rond productieprocessen leidt tot de emissie van de:

 • broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en chloorfluorkoolwaterstoffen;
 • verzurende stoffen ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxides (SOx);
 • fijnstof

De emissie van broeikasgassen heeft een wereldwijd effect (klimaat). De emissies van verzurende stoffen en fijnstof hebben een meer lokaal en regionaal effect. Voor deze categorieën van emissies is specifiek beleid ontwikkeld omdat ze leiden tot verstoring van natuurlijke processen en een bedreiging vormen voor plant, dier, mens en planeet.

Andere broeikasgassen
Klimaatverandering wordt veroorzaakt door broeikasgassen, vooral CO2. Ook andere broeikasgassen kunnen veel bijdragen aan klimaatveranderingen. Om ze te kunnen vergelijken, worden alle broeikasgassen 'omgerekend' naar CO2. Op die manier kan een uitstootvermindering van het ene gas worden vergeleken met het andere. Een ton methaan (CH4) is bijvoorbeeld 21 keer zo schadelijk als een ton kooldioxide en zwavelhexafluoride (SF6) is maar liefst 23.900 keer zo schadelijk. Voor de markt in broeikasgassen wil dit zeggen dat het verminderen van een ton CO2-uitstoot een reductie van een ton CO2-equivalenten oplevert, terwijl het verminderen van een ton CH4 of SF6 respectievelijk 21 en 23.900 CO2-equivalenten oplevert.

Water
Emissies naar het oppervlakte- en grondwater betreffen:
 • energie in de vorm van restwarmte (koelwater);
 • zuurstofbindende organische en anorganische stoffen;
 • nutriënten;
 • zware metalen;
 • organische microverontreinigingen.

Deze emissies zijn een gevolg van het gebruik van water als medium in productie- en bedrijfsprocessen, waarbij dat water in contact is gekomen met grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten en warmte (energie). Ook voor deze categorieën van emissies is specifiek beleid ontwikkeld omdat ze leiden tot verstoring van natuurlijke processen en een bedreiging vormen voor plant, dier, mens en planeet.

Wet- en Regelgeving
Er zijn verschillende bronnen voor wet- en regelgeving met betrekking tot emissies:

 • Klimaatpakket Europese Unie
 • Regelgeving verzurende stoffen en fijnstof
 • Kaderrichtlijn Water
 • Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

Op deze pagina treft u een overzicht aan van wet- en regelgeving met betrekking tot emissies.

Instrumenten
Er zijn verschillende instrumenten om de beleidsdoelstellingen te realiseren:

 • Emissiehandel: Emission Trading Scheme (ETS) voor CO2;
 • CO2-compensatie-instrumenten.
 • Afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage: CCS)
 • Energiebelasting (EB);
 • Heffing Opwekking Duurzame Energie (ODE);
 • Vergunningverlening: emissie-eisen

Op deze pagina treft u een overzicht aan van deze instrumenten om emissies te beperken.