Instrumenten

Instrumentarium voor duurzaamheid

De overheid heeft diverse instrumentarium in het leven geroepen ter bevordering van een duurzame ontwikkeling. De instrumenten hebben verschillende doelen:

 • uitvoering van het beleid;
 • onderzoek naar en introductie van innovatieve technologieën;
 • bevorderen energie- en waterbesparing;
 • stimuleren hernieuwbare energieproductie.

Het betreft onder meer fiscale maatregelen en heffingen, subsidies, ontwikkelprogramma’s en het clusteren en beschikbaar maken van kennis- en expertise. Daarnaast zijn er verschillende instrumenten voor energie- en watergebruikers om de gevolgen van hun energie- of watergebruik in kaart te brengen of te waarderen.

Rol VEMW
In haar rol als belangenbehartiger is VEMW betrokken bij de totstandkoming van instrumenten voor de stimulering van duurzaamheid. VEMW pleit voor de inzet van doelmatige instrumenten die kostenefficiency bevorderen. Daarnaast kent VEMW de weg voor zakelijke energie- en watergebruikers naar het juiste instrument voor uw duurzaamheidsproject.

Belastingen en heffingen

 • Energiebelasting
  De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. De energiebelasting geeft een financiële stimulans voor energiebesparing.
 •  ODE: Opslag Duurzame Energie
  De overheidsheffing ‘opslag duurzame energie’ betaalt u sinds 1 januari 2013. Deze heffing is ingevoerd om de investeringssubsidies in duurzame energie te financieren.
 • Verontreinigingsheffing
  D
  e overheid wil met deze heffing de lozing van verontreinigende stoffen in oppervlaktewater ontmoedigen ( ‘de vervuiler betaalt') en daarmee indirect stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater.

Voor haar leden heeft VEMW een rekeninstrument (zie rechterkolom) beschikbaar om na te gaan hoeveel energiebelasting en ODE u verschuldigd bent. Ook kunt u nagaan of u recht heeft op een teruggave.

Nationale subsidies en fiscale maatregelen
Meer informatie over subsidies leest u op de pagina’s over hernieuwbare energie. Hieronder een kort overzicht:

 • SDE+
  Subsidie voor bedrijven en non-profitinstellingen die duurzame energie produceren uit schone energiebronnen zoals zon, wind, geothermie, windenergie en biomassa
 • EIA
  Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie
 • MIA
  Via de Milieu investeringsafstrek kunnen bedrijven fiscaal aantrekkelijk investeren in milieuvriendelijke technieken.
 • VAMIL
  De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten in milieumaatregelen op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

Meerjarenafspraken
De Meerjarenafspraken Energie-efficiency MJA3 en MEE zijn overeenkomsten tussen bedrijven en overheid over energie-efficiency en energiebesparing. 

Meer informatie over de meerjarenafspraken leest u hier

Kenniscentra

Instrumenten voor water- en energiegebruikers
Voor leden (login) heeft VEMW een overzicht gemaakt van de verschillende instrumenten waarmee u als zakelijke energie- of watergebruiker uw impact op milieu of klimaat kunt meten en kunt waarderen.

Login