Belastingen en toeslagen

Opslagen op uw elektriciteitsrekening

Bovenop de kosten voor de levering van elektriciteit en de kosten voor het elektriciteitstransport betaalt u een aantal belastingen en toeslagen. Zo betaalt u over geleverde elektriciteit energiebelasting, BTW en opslag duurzame energie (ODE). Soms komt u als zakelijke elektriciteitsgebruiker in aanmerking voor een vrijstelling, teruggave of verlaging van belastingen en toeslagen. VEMW weet waarvoor u moet betalen en wanneer u recht heeft op een korting. VEMW heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee u precies kunt berekenen hoeveel energiebelasting en ODE u zou moeten betalen.

Energiebelasting
Volgens de wet op milieubelastingen (WBM) wordt de Energiebelasting geheven op elektriciteit. De levering van elektriciteit aan een verbruiker is het belastbare feit. Volgens de WBM geldt het verbruik van elektriciteit ook als levering, als het op een andere manier wordt verkregen dan via een aansluiting aan de verbruiker. Er zijn veel uitzonderingen op de regels voor energiebelasting. Deze staan vermeld in het handboek milieubelastingen die u hiernaast bij downloads aantreft.

 

Schijventarief
Er geldt voor de energiebelasting op elektriciteit een degressief schijventarief. Voor het verbruik in de eerste schijf geldt het hoogste tarief per kWh. Voor het verbruik in de volgende schijven geldt steeds een lager tarief:

 • de eerste schijf loopt tot 10.000 kWh;
 • de tweede schijf vanaf 10.000 kWh t/m 50.000 kWh;
 • de derde schijf vanaf 50.000 kWh t/m 10.000.000 kWh;
 • de vierde schijf, boven de 10.000.000 kWh.

Oude maar ook de meest recente tarieven kunt u hiernaast terugvinden in het overzicht energiebelasting 1998 - 2016.

Vrijstellingen
U hoeft niet in elk geval energiebelasting te betalen over uw elektriciteitsverbruik. U hoeft namelijk geen energiebelasting te betalen over:

 • elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen;
 • elektriciteit die is opgewekt met een noodinstallatie tijdens storingen op het elektriciteitsnet;
 • elektriciteit die is opgewekt met een WKK-installatie.

Daarnaast is er een vrijstelling van de energiebelasting wanneer u elektriciteit gebruikt voor de volgende activiteiten:

 • chemische reductie;
 • elektrolytische procedés;
 • metallurgische procedés.

Het elektriciteitsverbruik voor objecten, die geen directe relatie hebben met genoemde procedés, zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen en magazijnen, valt niet onder deze vrijstelling. U moet als zakelijke elektriciteitsgebruiker jaarlijks aan uw leverancier een verklaring overleggen dat u elektriciteit gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés.

Teruggaveregeling energie-efficiency
Wanneer u zakelijk elektriciteit verbruikt, u wordt aangemerkt als energie-intensief bedrijf en indien u een afspraak heeft met de Rijksoverheid in het kader van energiebesparing (MJA III of MEE) dan kunt u per kalenderjaar een teruggaveverzoek indienen bij de belastingdienst voor betaalde energiebelasting boven de 10 miljoen kWh.

De teruggaaf bedraagt het positieve verschil tussen: 

 • a)  de belasting die ter zake van de in het kalenderjaar ten behoeve van zakelijk verbruik geleverde elektriciteit verschuldigd is en aan de verbruiker in rekening is gebracht; en
 • b)  de belasting die verschuldigd is over een geleverde hoeveelheid van 10 000 000 kWh, dan wel, indien dat meer is, de belasting die verschuldigd zou zijn als het gehele zakelijk verbruik belast zou zijn op basis van een tarief dat gelijk is aan het Europese minimumbelastingniveau per kWh (0,5 €/MWh).

Een energie-intensief bedrijf is een bedrijf waarvan de aankoop van energieproducten en elektriciteit ten minste 3% van de productiewaarde uitmaakt of de verschuldigde energiebelasting ten minste 0,5% van de toegevoegde waarde betreft.

Opslag Duurzame Energie (ODE)
Sinds 1 januari 2013 moet u als zakelijke elektriciteitsverbruiker ook 'opslag duurzame energie' betalen. De Wet Opslag Duurzame Energie voorziet in de invoering van een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas, naast de energiebelasting. Het doel van deze belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) te financieren. 

Vrijstellingen of teruggaven die gelden voor de Energiebelasting gelden ook voor de ODE.

Gebruik de handige VEMW rekentool om na te gaan hoeveel energiebelasting en ODE u moet betalen.