Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Netbeheer Nederland Rapport "Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem"

  Met de ‘Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem’ geeft Netbeheer Nederland op hoofdlijnen antwoord op de vraag van de minister voor EZK of de doelstellingen uit het coalitieakkoord haalbaar zijn, vanuit het perspectief van de energie-infrastructuur.
  22 april 2022
  Elektriciteit Netwerken, EmissieRapport
 2. Risk Preparedness Plan Electricity 2022

  Het Nederlandse risicoparaatheidsplan Elektriciteit heeft als doel om de nationale, regionale en bilaterale maatregelen te omschrijven die Nederland treft om elektriciteitscrises te voorkomen en als deze toch voorkomen de gevolgen te beperken.
  15 april 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 3. Onbalansprijssystematiek TenneT: Hoe komen de geldstromen tot stand?

  Dit document beschrijft de systematiek die wordt gehanteerd om de onbalansprijs vast te stellen. TenneT TSO B.V. streeft er met dit document naar marktpartijen en andere belanghebbenden inzicht te geven in de begrippen, het proces en geldstromen behorend bij de onbalansverrekening.
  29 maart 2022
  Elektriciteit Markt, LeveringRapport
 4. Verbeteringen van meetprocessen voor grootverbruikaansluitingen elektriciteit

  Het codebesluit betreft procesverbeteringen voor meetgegevens van grootverbruikaansluitingen elektriciteit. Het betreft aanpassingen in de Informatiecode elektriciteit en gas, de Netcode, de Meetcode en de Begrippencode elektriciteit
  17 maart 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 5. Geschilbesluit 'use it or lose it' en juridische eigendom Zonnepark Bergweg en Enexis

  Besluit van de ACM over het verzoek tot geschilbeslechting van Zonnepark Bergweg Mariahoop over de aan het in artikel 24 van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde aanbod verbonden voorwaarde van Use-It-Or-Lose-It en over de voorwaarde tot het overdracht van het juridische eigendom.  
  2 maart 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 6. ACER Decision on the amendment of the pricing methodology: Annex I

  Amendment to the methodology for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating the imbalance netting process.
  25 februari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 7. Staatscourant mededeling terinzagelegging verzoek TenneT

  Zaaknummer ACM ACM/22/176838, afwijking termijnen TenneT inzke uitwisseling balanceringsenergie
  25 februari 2022
  Elektriciteit NetwerkenGerechtelijke uitspraak
 8. Nationaal crisisplan elektriciteit 2021

  Het Nationaal Crisisplan Elektriciteit (NCP E) is een leidraad om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te bieden in afspraken op nationaal niveau inclusief aansluiting en samenwerking met betrokken publieke en private partners.
  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport
 9. Nationaal crisplan elektriciteit

  Ons elektriciteitsnet vormt de ruggengraat van onze moderne maatschappij. Geen elektriciteit uit de stopcontacten voor een langere tijd, lijkt soms ondenkbaar. Maar elektriciteitsuitval kan grote maatschappelijke effecten veroorzaken. Dit werd duidelijk bij de elektriciteitsuitval in 2019 in het ...
  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport
 10. VEMW Whitepaper Europees en Nederlands elektriciteitsbeleid

  Als zakelijke elektriciteitsgebruiker ben je afhankelijk van overheidsbeleid en toezicht op de elektriciteitssector. Beleid bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 11. Gesloten Distributie Systeem (GDS)

  Wanneer zich achter één aansluiting meerdere onroerende zaken bevinden met een aansluiting, dan kan er sprake zijn van een net. De eigenaar van het net moet hiervoor een netbeheerder aanwijzen of een ontheffing voor die aanwijzing aanvragen.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Aansluiting
 12. Handboeken Milieubelastingen en heffingen

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 13. Gasunie Tennet Infrastructure Outlook 2050

  Phase II ― Pathways to 2050 A joint follow-up study by Gasunie and TenneT of the Infrastructure Outlook 2050.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 14. ACM Openbaar Besluit Beslissing op het bezwaarschrift van de VEMW tegen het Tarievenbesluit Elektriciteit Stedin Netbeheer B.V. voor het jaar 2021.

  Ons kenmerk: ACM/UIT/569549Zaaknummer: ACM/21/049684Datum: 15 december 2021
  15 december 2021
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 15. Investeringsplannen van de Netbeheerders gas en elektriciteit

  De netbeheerders elektriciteit en gas hebben de wettelijke taak een netwerk aan te leggen dat voldoet aan de vraag naar transport. Om de netten te onderhouden, moeten de netbeheerders investeringen doen die eerst goedgekeurd zijn op doelmatigheid (de investeringsplannen).
  29 november 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 16. Memories (2) van Toelichting Energiewet versie UHT

  Twee documenten bevattende de memories van toelichting op de Energiewet versie UHT
  12 november 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 17. VEMW-TenneT Position paper Industrial Flex

  This position paper aims to provide a rationale and a motivation to advance flexibility from industrial demand response and energy storage in The Netherlands.
  1 november 2021
  Elektriciteit NetwerkenPositionpaper VEMW
 18. TenneT Systeembeschermings- en herstelplan

  Als bedoeld in de artikelen 11 en 23 van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER) TenneT TSO B.V. REFERENTIES OP-TRS-21-060
  10 oktober 2021
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 19. Presentation Aurora: Study ‘CO2-free flexibility resources’

  A general overview of the most relevant technologies that are able to offer flexibility to the electricity system, split into the categories of Dispatchable Production Technologies, Storage Technologies, Demand Flexibility Technologies and Other Technologies.
  1 oktober 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken, MarktPresentatie
 20. ACM Besluit: onderzoek n.a.v. REMIT - marktmanipulatie

  Ons kenmerk: ACM/UIT/560450Zaaknummer: ACM/20/042580Datum: 3 september 2021
  3 september 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, MarktWetgevingsdocument