Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Notitie werksessie landelijke verdringingsreeks

  Aanleiding voor deze notitie is de werksessie van het Deltaprogramma Zoetwater op 14 juni. Met deze notitie wordt beoogd deze vragen te beantwoorden en verdere duiding te geven.
  14 september 2021
  Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 2. Wegwijzer opkomende stoffen in oppervlaktewater

  DezeWegwijzerbiedt de betrokken partijen helderheid over het handelingskader na signalering van (potentieel) schadelijke stoffen. Mogelijke routes vanaf signalering vormen het startpunt voor deWegwijzer.
  28 juni 2021
  Afvalwater Beleid en toezicht, KwaliteitHandleiding
 3. Inbreng Algemeen Overleg Water

  Op 9 juni 2021 debatteert de Kamer met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over diverse wateronderwerpen. Meerdere onderwerpen zijn voor zakelijke watergebruikers van groot belang. Daarom wil de Koninklijke Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW) als belangenbehartiger en kenniscentru...
  8 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezicht
 4. Waterprofiel Industrie - eerste blik op waterprofielen

  Rapport RHDHV en INFRAM
  1 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 5. Bestuurlijke afspraken Delta-aanpak Waterkwaliteit

  De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. De  elta-aanpak heeft als doel verbetering van de waterkwaliteit en het geven van een extra impuls aan het realiseren van de Kaderrichtlijn W...
  9 december 2020
  KwaliteitRapport
 6. Kamerbrief I&W Nationale analyse waterkwaliteit

  In het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft de minister opdracht gegeven aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het opstellen van een Nationale analyse waterkwaliteit. Een tussenrapportage van deze Nationale analyse is in november 2019 met de Kamer gedeeld.
  6 augustus 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 7. Nationale analyse Waterkwaliteit - Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

  Dit rapport gaat over de resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse vormt de basis voor het opstellen van de maatregelpakketten voor de volgende ronde van de zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  30 april 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 8. Eindnotitie Werkgroep VTH en indirecte en directe waterlozingen

  Binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit is de versnellingstafel Opkomende stoffen en Medicijnresten (verder: Stoffentafel) begin 2019 gestart met het doel de waterkwaliteit een extra impuls te geven. Het is één van de drie bestuurlijke tafels die onder de Stuurgroep Water extra versne...
  25 februari 2020
  Beleid en toezichtRapport
 9. Biologische monitoring van industrieel effluent: betere bewaking van waterkwaliteit

  Lozingen van gezuiverd industrieel afvalwater kunnen soms een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.
  13 december 2019
  Afvalwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 10. Kamerbrief Min I&W inzake wetgevingsoverleg 11 november 2019

  Onderwerpen: 1. Waterveiligheid; 2. Klimaatadaptatie en droogte; 3. Waterkwaliteit en drinkwater'4. Noordzee en Waddengebied; 5. Internationaal
  6 november 2019
  Drinkwater Koelwater Zoetwater Wet- en regelgevingKamerbrief
 11. Kamerbrief I&W Pilot bezien watervergunningen

  Voorlopige uitkomsten pilot bezien watervergunningen en eindrapport.
  4 juli 2019
  Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, VergunningRapport
 12. Startdocument Beleidstafel Droogte

  Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is aanzienlijke schade opgetreden in de landbouw en in natuurgebieden. In stedelijk en landelijk gebied was sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling en funderingsschade, door lage grondwaterstanden.
  10 december 2018
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht
 13. Bestuurlijke opdracht Delta-aanpak waterkwaliteit

  De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. We paken de problematiek van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en opkomende stoffen in water aan.
  11 juli 2018
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Kwaliteit
 14. Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

  Dit document beschrijft hoe de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels wordt bepaald, gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. In 2016 isde ABM geactualiseerd waarbij de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is geïntegreerd.
  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtHandleiding
 15. Handboek Immissietoets - ministerie van I&W

  Het handboek beschrijft op welke wijze de immissietoets plaatsvindt. Het is belangrijke component bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van lozingen door het bevoegd gezag.
  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtRapport