Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenning 2023"

  De KEV geeft inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden, heden en tot en met 2030. De KEV schetst een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik.
  19 september 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 2. Rapport SEO "Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte kostencompensatie" (IKC)

  Dit onderzoek evalueert de subsidieregeling die bedrijven compenseert voor hogere elektriciteitskosten als gevolg van emissiehandel: de Subsidieregeling Indirecte Kostencompensatie van het Europese Emissiehandelssysteem (IKC).
  17 juli 2023
  Klimaat EmissieRapport
 3. Routekaart NPVI "Nationaal Programma Verduurzaming Industrie 1.0"

  Met de introductie van het NPVI neemt het kabinet een sterkere regie op het verduurzamen van de industrie. Het doel is om de verduurzaming van de industrie te versnellen.
  14 juli 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 4. Kamerbrief EZK "Aanscherping energiebesparingsplicht per 1 juli 2023"

  De energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen wordt per 1 juli 2023 aangescherpt. Daarmee vallen meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de plicht. De energiegrootverbruikers moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de RVO rapporteren over de maatregelen.
  4 juli 2023
  Klimaat Besparing, EmissieKamerbrief, Rapport
 5. Provinciale pMIEK's (eerste ronde)

  Het pMIEK is een provinciaal programma voor de toekomstige uitbreiding en aanpassing aan het energiesysteem in Nederland.
  1 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken, AansluitingRapport
 6. Rapport frontier economics "Carbon price floor for electricity generation and industry"

  A study for the Dutch Ministry of Finance The customer tax, customs, and international tax directorate.
  5 juni 2023
  Elektriciteit Klimaat Belastingen, Prijzen en tarievenRapport
 7. Rapport PwC "Speelveldtoets 2023. Effecten van de aanscherping van het energie en klimaatbeleid op de industrie" (IKC)

  Een onderzoek naar het zogenoemde weglekrisico als gevolg van de aanscherping van het energie- en klimaatbeleid in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  2 juni 2023
  Klimaat Prijzen en tarievenRapport
 8. Rapport EZK "Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer"

  Rapport van de Rekenkamer over de falende rijksoverheid (MinEZK) als het gaat om de monitoring en handhaving van het energiebesparingsbeleid in Nederland.
  17 mei 2023
  Klimaat BesparingRapport
 9. Rapport Nea "De stand van de Nea: Rendement van marktinstrumenten voor klimaatbeleid"

  Dit is de eerste Stand van de NEa. Met deze publicatie geeft de Nea inzicht in de uitvoering van de marktsystemen emissiehandel en hernieuwbare energie voor vervoer.
  1 mei 2023
  Klimaat EmissieRapport
 10. Rapport CPB "Carbon costs and industrial firm performance: Evidence from international microdata"

  Het CPB geeft in dit aan dat bedrijven in Nederland nauwelijks geschaad zijn door het klimaatbeleid en hun activiteiten eerder zijn aangepast dan zijn verplaatst. Dat betreft de onderzochte periode van 2000-2019, waarin van het EU-ETS handelssysteem nog geen sterke prijsprikkel uitging.
  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 11. Rapport Nationaal Klimaat Platform "Richting, ruimte, rechtvaardigheid"

  Geef de transitie van onderop meer ruimte. Dit versterkt het landelijke klimaatbeleid substantieel. Een Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief kan hierbij helpen. Dit adviseert Kees Vendrik in zijn eerste rapportage aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.
  12 april 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 12. Rapport IBO "Scherpe doelen, scherpe keuzes"

  IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050
  16 maart 2023
  Klimaat EmissieRapport
 13. Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie laat eerste concrete stappen zien

  Kamerbrief EZK inzake voortgang maatwerkafspraken
  27 februari 2023
  Klimaat Kamerbrief
 14. Publicatie EC "A green deal industrial plan for the net-zero age"

  Het plan moet het Europese tegenwicht vormen voor de zogeheten Inflation Reduction Act (IRA), het pakket belastingvoordelen en subsidies waarmee president Joe Biden de Amerikaanse industrie steunt om de groene transitie te versnellen.
  31 januari 2023
  Klimaat MarktWetgevingsdocument
 15. Focus werkzaamheden ACM

  ACM legt in 2023 de focus op de energiemarkt. Met een strenger toezicht op energiebedrijven, de publicatie van meer marktgegevens en de verduurzaming en digitalisering van de economie. In de Focus Werkzaamheden 2023 staat toegelicht hoe de ACM dit gaat invullen.
  27 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Markt
 16. Rapport TNO "Uitfasering fossiele technieken"

  Het doel van dit project is om op basis van een scenario voor het Nederlandse energiesysteemteanalyserenwanneernieuweinvesteringeninconventionele fossiele technieken niet meer valide zijn.
  23 januari 2023
  Klimaat EmissieRapport
 17. Rapport McKinsey "The energy transition: A region-by-region agenda for near-term action"

  This report highlights a range of near-term actions that countries and regions around the world could take to ensure they transition their energy system while maintaining focus on the immediate needs of energy resilience and affordability.
  15 december 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 18. Rapport JRC "A European assessment of freshwater availability and nutrient pollution"

  This report presents an assessment of European freshwater availability and nutrient pollution, including and historical analysis and future scenarios of measures to reduce water scarcity and nutrient pollution.
  14 december 2022
  Klimaat Oppervlaktewater Besparing, KwaliteitRapport
 19. Position paper VEMW "Hydrogen certifcation"

  VEMW proposes in this position paper a certification scheme for Hydrogen Guarantees of Origin (GO/ GVO)
  13 december 2022
  Klimaat Waterstof Emissie, KwaliteitPositionpaper VEMW
 20. Rapporten PBL "Reflectie op cluster energiestrategieën" (CES 2.0)

  In deze CES’en is de vraag naar energie-infrastructuur aangegeven die ontstaat bij uitvoering van plannen van bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en als gevolg van de verwachte groei en vestiging van nieuwe bedrijven.
  1 december 2022
  Klimaat NetwerkenRapport