Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 2. Kamerbrief EZK inzake Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid

  De oorlog in Oekraïne als gevolg van de Russische invasie woedt voort. Nederland zet zich nationaal en Europees in om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en Russische fossiele brandstoffen zo snel als veilig mogelijk af te bouwen met behoud van de leveringszekerheid.
  22 juni 2022
  Gassen Beleid en toezicht, LeveringKamerbrief
 3. Rapport TNO Nederland onafhanklijk van Russisch gas

  Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 zoekt Europa naar manieren om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen.
  1 juni 2022
  Gassen Beleid en toezicht, MarktRapport
 4. VEMW E&W Update 2 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 5. Beleidsprogramma "Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving"

  De manier waarop we de verduurzaming in de gebouwde omgeving in Nederland gaan versnellen, staat in dit programma. De kern is dat we door een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiering en ondersteuning een duurzame woning voor iedereen binnen bereik gaan brengen. 
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Warmte Beleid en toezicht, EmissieRapport
 6. Nationaal crisisplan gas 2021

  Het plan is een leidraad en beschrijft op hoofdlijnen de crisisaanpak op rijksniveau, de samenwerking en aansluiting met betrokken publieke en private partners en netwerken op internationaal en regionaal niveau.
  1 februari 2022
  Gassen Beleid en toezichtRapport
 7. Nationaal crisisplan gas

  Onze moderne maatschappij vraagt veel van ons energienetwerk. Waar we midden in een overbruggingsperiode zitten, en langzaam meer hernieuwbare bronnen zoals zon en wind implementeren, maken veel huishoudens, bedrijven en industrieën nog gebruik van gas en werken wij aan de ontwikkeling van g...
  1 februari 2022
  Gassen Beleid en toezichtRapport
 8. Brief minister van EZK inzake aan 60 grootste gasgebruikers inzake BH-G

  Brief van de minister aan de 60 grootste gasgebruikers in Nederland waarin wordt verzocht om extra bedrijfsspecifieke informatie aan te leveren om uitvoering te kunnen geven gevenaanhet Bescherm en herstelplan gas (BH-G).
  26 januari 2022
  Gassen Beleid en toezicht, Besparing
 9. VEMW Whitepaper Prijsvorming op de Europese gasmarkt

  Gashandel vindt sinds 2003 op een marktplaats plaats via vraag en aanbod. Voor zakelijke gasgebruikers is het cruciaal dat deze markt optimaal functioneert.
  1 januari 2022
  Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, MarktHandleiding
 10. VEMW Whitepaper Groningengas

  De afgelopen 60 jaar heeft Nederland veel baat gehad bij de gaswinning uit Slochteren. Sinds de aardbeving bij Huizinga in 2012 gaat de gaskraan langzaam dicht.
  1 januari 2022
  Gassen Beleid en toezicht
 11. VEMW Whitepaper Beleid en toezicht voor de gasmarkt

  Als zakelijke verbruiker van gas ben je afhankelijk van overheidsbeleid ten aanzien van gas. Een goed functionerende markt is essentieel.
  1 januari 2022
  Gassen Beleid en toezicht
 12. Gasunie Tennet Infrastructure Outlook 2050

  Phase II ― Pathways to 2050 A joint follow-up study by Gasunie and TenneT of the Infrastructure Outlook 2050.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 13. Kamerbrief EZK inzake het Gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2020-2021

  De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld verloopt voorspoedig. Vanaf medio 2022 is er in een gemiddeld jaar geen gas meer nodig uit het Groningenveld.
  21 september 2021
  Gassen Beleid en toezichtKamerbrief
 14. Brief minister van EZK inzake de Stikstofinstallatie in Zuidbroek

  Planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek
  11 september 2021
  Gassen Beleid en toezichtKamerbrief
 15. Vragenlijst EZK inzake Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan verbeterde uitvoerbaarheid van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)
  20 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt
 16. Brief van de minister van EZK inzake de voortgang afbouw gaswinning Groningen

  De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld loopt voorspoedig. De verwachting van het kabinet is nog steeds dat het Groningenveld vanaf medio 2022 alleen nodig is als reservemiddel.
  25 juni 2021
  Gassen Beleid en toezichtKamerbrief
 17. Brief Netbeheer NL/NEDU aan ACM: Codewijzigingsvoorstel kassabon gas

  Datum: 22 april 2021 BR-2020-1803
  22 april 2021
  Gassen Beleid en toezichtWetgevingsdocument
 18. VEMW Zienswijze op “Het wetsvoorstel Energiewet”

  Zienswijze VEMW op het Wetsvoorstel Energiewet 1.0
  11 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 19. ACM Methodebesluit GTS 2022-2026

  Met dit besluit geeft de ACM uitvoering aan artikel 82, tweede lid, van de Gaswet. Op grond hiervan moet de ACM voor de taken van de netbeheerder GTS) de methode van regulering (tarieven) vaststellen. De ACM stelt de reguleringsperiode voor GTS vast voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 de...
  28 januari 2021
  Gassen Beleid en toezichtWetgevingsdocument
 20. Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW

  Studie door Buck consultants international in opdracht van het ministerie van I&W, Port of Rotterdam en Chemelot
  13 januari 2021
  Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, MarktRapport