Omgevingswet

Stelselwijziging omgevingswet

De Rijksoverheid werkt aan een nieuwe Omgevingswet: één wet die alle wetten en regels op
het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Deze wet komt in de plaats van een groot aantal bestaande wetten waaronder de Waterwet. Dit heeft consequenties voor de vergunningverlening:
  • bestaande vergunningen, zoals de watervergunning gaan op in één omgevingsvergunning;
  • het aantal regels vermindert;
  • procedures worden eenvoudiger;
  • u heeft straks met nog maar één loket te maken.

VEMW juicht efficiëntieverbetering altijd toe, maar is sceptisch: ervaringen van zakelijke watergebruikers met eerdere vergelijkbare wetgevingsoperaties, zoals de Wabo, leren dat de praktijk voor de zakelijke watergebruiker anders uit valt. VEMW pleit voor een Omgevingswet die terdege rekening houdt met het grote belang van water voor de Nederlandse economie. VEMW vindt het belangrijk dat de Omgevingswet:

  • daadwerkelijk leidt tot lagere administratieve lasten voor u als zakelijke watergebruiker, zoals reductie van meet- en rapportageverplichtingen bij lozing van afvalwater;
  • u faciliteert bij het realiseren van uw ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid.
  • voldoende aandacht schenkt aan de kwetsbare positie van industriële grondwaterwinningen. De provincie moet bevoegd gezag blijven voor deze winningen; 
  • een gelijk Europees speelveld creëert.  Nationale koppen op Europese regels zijn uit den boze. Afwegingen moeten altijd op het niveau van een stroomgebied gemaakt worden; 
  • en dat het bevoegd gezag over voldoende kennis van waterzaken beschikt zodat de ambitie om uw vergunningaanvraag snel en professioneel af te handelen kan worden waargemaakt.

VEMW volgt de totstandkoming van de Omgevingswet op de voet. Waar nodig brengt VEMW uw waterbelangen in. Het moet aantoonbaar eenvoudiger, beter, sneller en goedkoper.