Europese Wetgeving

Kaderrichtlijn water moet water als vestigingsfactor versterken

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (Krw) van kracht geworden. De Krw, is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te houden. De Krw harmoniseert het waterbeleid in Europa en zorgt voor een gelijk speelveld voor bedrijven.

Om de waterkwaliteitsdoelen te bereiken heeft de Europese Commissie onder meer een prioritaire stoffenlijst opgesteld. Op deze lijst staan stoffen die een groot risico vormen in en via het watermilieu. De meest risicovolle stoffen op de lijst worden prioritair gevaarlijk genoemd. Voor prioritaire stoffen zijn milieukwaliteitsnormen vastgesteld. Lidstaten moeten beheersmaatregelen nemen, gericht op:

  • het stoppen van het vrijkomen van de prioritair gevaarlijke stoffen;
  • het verminderen van het vrijkomen van de prioritaire stoffen.

In eerste instantie zijn 33 prioritaire stoffen gekozen, waarvoor normen voor oppervlaktewater zijn vastgesteld. In 2013 zijn 12 nieuwe stoffen aan de lijst toegevoegd.

De Krw is belangrijk voor u als zakelijke watergebruiker. Indien u een watervergunning wilt aanvragen of wijzigen krijgt u ermee te maken. De handeling waarvoor u een vergunning aanvraagt (bijvoorbeeld lozing van stoffen) mag namelijk niet leiden tot achteruitgang van de toestand van het waterlichaam. De handeling mag er ook niet toe leiden dat de beoogde verbetering van de toestand wordt gefrustreerd.

Europa heeft niet alleen aandacht voor waterkwaliteit. Ook waterkwantiteit krijgt steeds meer aandacht. Dit komt door de toenemende druk op de beschikbaarheid van zoetwater. Europa kent nogal wat stroomgebieden met constante waterschaarste. Dit aantal zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Europa vindt dat lidstaten momenteel niet voldoende doen om het tij te keren. In 2012 publiceerde de Europese Commissie de “Blueprint to safeguard Europe’s Water”. In dit document worden maatregelen aangekondigd die de uitvoering van de Krw moeten bespoedigen én moeten leiden tot een efficiëntere omgang met water. Zo moedigt Europa verdere beprijzing van water aan en wordt wetgeving op het gebied van waterhergebruik overwogen. Dergelijk maatregelen kunnen een bedreiging vormen voor u als zakelijke watergebruiker.

VEMW is geen voorstander van nieuwe maatregelen ten aanzien van de beprijzing van water. In Nederland worden de kosten voor waterdiensten al verhaald bij de gebruikers. Beprijzing is bovendien onnodig nu industriële gebruikers van water grote stappen zetten op het gebied van waterbesparing en duurzaam watergebruik.

VEMW behartigt uw waterbelangen, ook in Brussel. VEMW is actief betrokken bij de totstandkoming van Europese waterregels en ziet erop toe dat de belangen van zakelijke watergebruikers in Nederland doorklinken in Europa. VEMW kan u tevens informeren over Europese regelgeving en u adviseren of, en op welke wijze, u met Europese waterregels te maken heeft