KaderRichtlijn Water

Introductie

De Kaderrichtlijn Water (Krw) is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren, oppervlaktewater en grondwater, vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. De richtlijn schrijft voor dat lidstaten stroomgebiedbeheerplannen moeten opstellen. In zo’n plan staan maatregelen die nodig zijn om de eisen van de Krw te halen. VEMW steunt de Krw, maar wil niet dat Nederland strengere maatregelen neemt dan Europa. VEMW beoordeelt de implementatie van de Krw op de gevolgen voor u als zakelijke watergebruiker en streeft daarbij naar versterking van water als vestigingsfactor. Maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren moeten haalbaar en betaalbaar zijn en moeten er niet toe leiden dat uw concurrentiepositie wordt aangetast.

Europese wetgeving
De richtlijn gaat uit van - internationale – stroomgebieden. Voor Nederland gaat het om het stroomgebied van respectievelijk Schelde, Maas, Rijn en Eem. De richtlijn bepaalt dat de EU-lidstaten voor elk stroomgebied plannen moeten opstellen waarin alle aspecten van water aan de orde moeten komen. In beginsel moet in 2015 een ‘goede chemische toestand en een goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand’ zijn bereikt. Onder voorwaarden mag het behalen van doelen in de lidstaten gefaseerd plaatsvinden tot 2021 of tot 2027. Ook mogen lidstaten lagere doelen vaststellen, bijvoorbeeld als het halen van de doelen tot onevenredig hoge kosten leidt.

Naast de Europese Kaderrichtlijn Water zijn er nog andere Europese richtlijnen die met water van doen hebben, zoals: de Drinkwaterrichtlijn, de Grondwaterrichtlijn, de Hoogwaterrichtlijn, de Kaderrichtlijn mariene strategie, de Nitraatrichtlijn, de Richtlijn prioritaire stoffen en de Richtlijn stedelijk afvalwater.

Nationale wetgeving
Via de Implementatiewet EG-Kaderrichtlijn water is de Kaderrichtlijn water vertaald in de Nederlandse wetgeving. Nederland heeft, mede door de inzet van VEMW, gekozen voor een pragmatisch en haalbaar ambitieniveau. Daarmee is voorkomen dat Nederland op slot gaat en u als zakelijke watergebruiker met torenhoge kosten wordt geconfronteerd.

Nederland wil in elk geval in 2027 aan de minimumvereisten van de Krw voldoen. De verbetering van de waterkwaliteit vraagt echter een behoorlijke inzet van overheden en bedrijven: waterschappen moeten hun zuiveringen aanpassen om het water nog schoner te maken, de landbouwsector moet extra inspanningen leveren om het wegspoelen van meststoffen naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan en bedrijven hebben te maken met aangescherpte eisen voor wat betreft het lozen van stoffen en warmte.