Duurzaam watergebruik

Meer aandacht voor verbetering, besparing en hergebruik van water

Voor u als industriële watergebruiker wordt duurzaam watergebruik steeds belangrijker. Door duurzaam om te gaan met zoetwater bereidt u zich voor op situaties waarin de beschikbaarheid van voldoende zoet water van de juiste kwaliteit minder vanzelfsprekend is. Voorts anticipeert u op eventuele nieuwe regelgeving vanuit Brussel of Den Haag. Het wordt steeds duidelijker dat Brussel niet alleen inzet op de verbetering van waterkwaliteit in Europa; ook issues als waterbesparing en waterhergebruik krijgen steeds meer aandacht. Momenteel bereidt de Europese Commissie maatregelen voor die watergebruikers ertoe moeten bewegen zuiniger om te gaan met water. VEMW volgt dit op de voet.

Niet in de laatste plaats telt voor u dat duurzaam watergebruik leidt tot kostenbesparing. VEMW biedt u een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van duurzaam watergebruik en ondersteunt u bij het formuleren en realiseren van uw duurzaamheidsdoelen.

VEMW Beleidsvisie ‘Duurzaam Industrieel Watergebruik’
De verwachting is dat de vraag naar zoet water zal toenemen terwijl het aanbod afneemt, met name in de zomer. Binnen het Nationale Deltaprogramma wordt onderzocht hoe Nederland de zoetwatervoorziening op termijn kan veiligstellen. VEMW presenteerde in 2013 haar eigen visie hierop: de beleidsvisie ‘Duurzaam Industrieel Watergebruik’. VEMW dringt er bij de overheid op aan om duurzaam industrieel watergebruik te faciliteren en stimuleren. VEMW wil:

 • Geen nieuwe waterheffingen: dit is een verkeerd signaal voor duurzaam ondernemende bedrijven
 • Afschaffen van de heffing op directe lozingen van reeds gezuiverd water: deze heffing reguleert niet en belemmert bedrijven die willen investeren in duurzame oplossingen
 • Stimuleren door de overheid van (onderzoek naar) hergebruik van industrieel afvalwater en terugwinnen van componenten in afvalwater
 • Meer publiek-private samenwerking in de afvalwaterketen. Bedrijven en waterschappen dienen gezamenlijk te zoeken naar doorbraken op het gebied van hergebruik van afvalwater en terugwinning van energie en nutriënten.
 • Verduurzamen van de zuiveringsheffing voor indirecte lozingen. Uitgangspunt is een kostengeoriënteerde  heffing die duurzaam ondernemen stimuleert.

De visie omvat een definitie van duurzaam industrieel watergebruik:

Bedrijven die duurzaam industrieel watergebruik in de praktijk brengen, streven op systematische wijze naar continue verbetering op de volgende gebieden:

 • Vermindering van de onttrekking van zoet water aan de omgeving
 • Verhoging van de waterefficiëntie in de productieketen
 • Vermindering van emissies naar het watermilieu.

Voorts bevat de visie een aantal voorbeelden van bedrijven die de verduurzaming van hun watergebruik succesvol ter hand hebben genomen.

Ook uw watergebruik verduurzamen?
De door VEMW ontwikkelde ‘Ladder voor Duurzaam Industrieel Watergebruik’ is een handig gereedschap indien u als zakelijke watergebruiker de verduurzaming van uw watergebruik op strategische wijze wil aanpakken. De ‘VEMW Ladder voor Duurzaam Industrieel Watergebruik’ bestaat uit 5 treden die overeenkomen met een voorkeursvolgorde voor de omgang met water binnen uw bedrijf:

 1. Preventie
 2. Hergebruik
 3. Voorkomen verontreiniging
 4. Nuttig toepassen: terugwinnen van energie en nutriënten
 5. Verantwoorde lozing