Deltaprogramma

Bescherming tegen te hoog -en voldoende zoetwater

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin sinds enkele jaren samen met inbreng van maatschappelijke organisaties, zoals drinkwaterbedrijven en natuurorganisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven. VEMW is deelnemer als belangenbehartiger van u, de zakelijke watergebruiker. Doel van het Deltaprogramma is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoog water en te zorgen voor voldoende zoetwater. Het Deltaprogramma is van groot belang voor u, de zakelijke watergebruiker: bescherming tegen hoog water en voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit zijn essentiële vestigingsfactoren voor bedrijven. 

Het Deltaprogramma mondt in 2014 uit in voorstellen voor vijf Deltabeslissingen. Voor zakelijke watergebruikers is de ‘Deltabeslissing Zoetwaterstrategie’ van groot belang. Ook hier is VEMW nauw bij betrokken. VEMW pleit, tezamen met andere belangenorganisaties in een brief aan de Deltacommissaris voor: 

  • Verankering van economische belangen in de nieuwe nationale zoetwaterstrategie. Zoetwatervoorziening moet de Nederlandse (water)economie versterken.
  • Een duidelijke regierol voor de Rijksoverheid bij de verdeling van zoetwater. Zoetwatervoorziening is een publieke taak. Geen decentralisatie van beleid.
  • Maatregelen gericht op vasthouden en slimmer verdelen van zoetwater in het hoofdwatersysteem
  • Maatregelen gericht op actief tegengaan van verzilting van grond- en oppervlaktewater in West-Nederland
  • Intensivering van afspraken over verdeling van zoetwater met buurlanden
  • Behoud van de huidige koelcapaciteit voor de Nederlandse industrie. Geen belemmeringen voor gebruik van oppervlaktewater om te koelen
  • Faciliteren en stimuleren van innovaties die leiden tot duurzaam watergebruik
Informatie over de toekomstige beschikbaarheid van water is essentieel voor u als zakelijke watergebruiker. U wilt weten over hoeveel zoetwater u kunt beschikken op het moment dat zoet water schaars wordt, bijvoorbeeld in warme zomers. Alleen dan kunt u tijdig en verantwoord besluiten nemen om al dan niet te investeren. Om die reden heeft VEMW de Deltacommissaris gevraagd om aan te geven welk niveau van watervoorziening voor industriële watergebruikers kan worden gerealiseerd. De Adviescommissie water heeft hier eveneens op gewezen in haar advies.