Sectorteams

SectorTeam Ziekenhuizen

Ziekenhuizen kennen een uitgebreid scala aan maatregelen om de energievoorziening in stand te houden. Configuraties van aansluitingen, WKK en aggregaten, kwesties inzake ontheffingen voor de aanwijzing van een netbeheerder, NEN-normen, leverings-zekerheid, noodvermogen, reacties op rapporten en de vorming van standpunten daarin, etc. zijn een greep uit onderwerpen die het SectorTeam in behandeling neemt. VEMW biedt ziekenhuizen de gelegenheid binnen het SectorTeam Ziekenhuizen overeenkomstige vraagstukken te bespreken en om (gezamenlijk) oplossingsrichtingen te onderzoeken. 

Vanuit de behoefte om de processen rond noodstroomvoorzieningen te stroomlijnen, heeft het Sectorteam Ziekenhuizen gezamenlijk de Leidraad Noodstroomvoorziening ontwikkeld. In dit unieke instrument komen alle relevante elementen aan bod, zoals het testen, toetsen, beheer en onderhoud van een installatie, maar nadrukkelijk ook het risicobeleid van de organisatie en de noodzakelijke interne en externe communicatie in noodsituaties. Leden van VEMW kunnen hun voordeel doen met de Leidraad Noodstroomvoorziening. Zij kunnen deze downloaden van de website van VEMW.

SectorTeam Multisites

Lidbedrijven met een zogenaamde ‘artikel 1 lid 2 aansluiting’ hebben zich verenigd binnen VEMW. Het gaat hier om bedrijven met veel kleinverbruikaansluitingen die voor de wet gezien worden als grootverbruikaansluiting, Deze bedrijven ervaren vaak dezelfde problemen. VEMW faciliteert  bijeenkomsten en belegt overleggen met netbeheerders en andere stakeholders. Zaken die aan de orde komen zijn bij voorbeeld: standaard jaarprofielen, het Centraal Aansluitingregister, het ontbreken van een passende aansluit- en transportovereenkomst.

Sectorteam TenneT

In 2017 is het Sectorteam Tennet opgericht, speciaal voor leden die zijn aangesloten op het netwerk van TenneT. VEMW merkte op dat deze leden veelal tegen dezelfde problemen aanliepen met hun netwerkbeheerder. Door deze leden te verenigen in dit sectorteam worden hun zorgen, vraagstukken en kwesties gebundeld, en kan VEMW samen met hen nog krachtiger de kwesties aanpakken waar TenneT-aangeslotenen tegenaan lopen.

Sectorteam Waterstof

Waterstof is een onderwerp dat steeds relevanter wordt in het kader van de verduurzaming van de energievoorziening. Er leven veel vragen rond de mogelijkheden, kansen en risico’s van waterstof als hernieuwbare energiedrager, het beheer ervan (publiek of privaat) en de kosten van de benodigde infrastructuur. Bovendien levert VEMW een actieve bijdrage aan de routekaarten die omtrent groen gas, waterstof en CCS worden ontwikkeld. Door zoveel mogelijk informatie in het sectorteam te verzamelen, kan VEMW het belang van haar leden, en de kansen, zorgen en risico’s, proactief in de routekaarten meenemen.