21 december 2018

Pakket breed gedragen klimaatvoorstellen gepresenteerd

VEMW rekent op voldoende steun politiek

Na negen maanden van intensief overleg en onderhandelen aan industrie-, elektriciteits-, mobiliteits-, landbouw- en gebouwde omgevingtafels wordt vandaag een pakket van breed gedragen klimaatvoorstellen aan het kabinet gepresenteerd. Een pakket met een mix van maatregelen en instrumenten. Breed gedragen door de partijen die het plan moeten uitvoeren. VEMW rekent erop dat dit pakket kan rekenen op voldoende steun in de politiek, zodat snel de uitvoering ter hand kan worden genomen, die moet leiden tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030.

Emissiereductie industrie
CO2-reductie is een prioriteit voor de industrie. Sinds 1990 is de uitstoot van CO2(-equivalenten) door de industrie met 32 procent gedaald. In 2030 moet 49 procent reductie (14,3 Mton/jaar bovenop de bestaande afspraken van 5,1 Mton) bereikt worden. Daarvoor is onder meer een grootschalige uitrol van energiebesparing, elektrificatie en de afvang en opslag of hergebruik van CO2 (CCUS) nodig. Met een forse en tijdige inzet op innovatie, demonstratieprojecten en technologie-opschaling. Hiervoor worden programma’s opgezet voor  groene waterstof, hergebruik van producten en materialen, toepassing van biomassa en de ontwikkeling van elektrische oplossingen voor hoge temperatuurtoepassingen in de industrie. Afgesproken is dat de bereikte inspanning zich niet beperkt tot de emissies uit de eigen schoorsteen (‘scope 1’): ook de keteneffecten (scope 2 en 3) van industrie worden betrokken, en er is ruimte voor groei en nieuwe toetreding. RVO beoordeelt de reductie op basis van bedrijfsspecifieke reductieplannen. Als bedrijven geen goedgekeurd plan hebben of niet voldoen aan de in het plan gestelde voorwaarden, dan kunnen zij geen gebruik maken van de verbrede SDE++ subsidie en kan een malusheffing opgelegd worden.

Elektrificatie
Door een overgang van stimulering van de CO2-vrije elektriciteitsproductie naar CO2-vrije elektriciteitsconsumptie wordt de elektrificatie van de industrie op een doeltreffende en doelmatige wijze bevorderd. Door de vraag te stimuleren wordt groei van duurzaam aanbod mogelijk gemaakt. Een aanbod dat gelijke tred houdt met afzetmogelijkheden in industrie en andere sectoren. Door het afbouwen van de subsidiëring van duurzame energieproductie komen middelen vrij om de onrendabele top van elektrificatie en andere CO2-reductiemaatregelen in de industrie te financieren.

Uitvoering
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn verheugd dat er na 9 maanden intensief overleg en onderhandelen een pakket van breed gedragen concrete plannen ligt. Wij rekenen erop dat dit pakket voldoende steun krijgt in de politiek, zodat we snel met de uitvoering van de ingrijpende energie- en industrietransitie kunnen starten. Als één ding duidelijk is geworden het afgelopen jaar, dan is het dat de opgave die voor ons ligt ongekend uitdagend en complex is. Met grote inspanningen van de Nederlandse industrie om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren én competitief te blijven. De industrie trekt één absolute ondergrens: essentieel is dat Nederland als vestigingsplaats voor industriële activiteiten aantrekkelijk blijft, zodat ze perspectief biedt aan de 1 miljoen mensen die direct of indirect afhankelijk zijn van werk in de industrie.”

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 21 december 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina