17 december 2018

Klimaatakkoord Nederlandse bekroning VN klimaattop?

Klimaatakkoord moet Nederlandse bijdrage aan uitvoering Parijs akkoord geven

Tijdens de VN-Klimaattop COP24 Katowice (Polen) is een werkplan uitonderhandeld met gedetailleerde, werkbare meet-, publicatie en controlemechanismen om de klimaatafspraken van Parijs (2015) te kunnen realiseren. Doel van die afspraken: de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zo ver terugdringen dat een wereldwijde gemiddelde stijging van de temperatuur maximaal 2 graden bedraagt, met een duidelijk zicht op 1,5 oC. In Nederland wordt deze week nog gewerkt aan een klimaatakkoord voor de periode tot 2030.

Monitoring
Het verdrag van Parijs is in 2017 inwerking getreden nadat  55 landen met een drempel van 55 procent van de wereldwijde emissies het verdrag in 2016 hebben geratificeerd.  De gemaakte afspraken moesten in detail vastgelegd worden in een ‘Paris Rulebook’. Waarbij elk land dat het verdrag ratificeert in uitvoeringsplannen moet gaan aangeven hoe het de emissiereductie zal realiseren, en hoe het daar op monitort. Door emissies te meten en te publiceren en het instellen van controlemechanismen. Hoe landen precies uitvoering gaan geven aan de Parijsafspraken is daarbij doorgeschoven naar de volgende conferentie in Chili (COP25 in 2019).

Klimaatakkoord
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “om de doelstellingen van Parijs daadwerkelijk te realiseren zijn concrete afspraken nodig over doeltreffende en doelmatige maatregelen om de CO2-emissies te reduceren. De klimaatconferentie in Polen bevestigt nog maar eens het belang om te komen tot een breed gedragen klimaatakkoord in Nederland. Dat akkoord kan gezien worden als het Nederlandse uitvoeringsplan. Het is van groot belang dat het kabinet en de klimaattafels tot een akkoord komen. Alleen een breed gedragen akkoord biedt perspectief op de realisatie van de noodzakelijke COreductie. 

VEMW, 17 december 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina