13 december 2018

Time-out voor plannen waterschapsbelastingen

Waterschappen nemen een half jaar de tijd om hun eigen belastingvoorstellen opnieuw te bezien. Gedurende deze time-out zal onder andere worden bekeken op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de bezwaren en ideeën van industriële bedrijven. Al eerder lieten de waterschappen weten dat de voorstellen op het gebied van de watersysteemheffing nog niet rijp waren voor besluitvorming. Tijdens een overleg met de Waterschappen, het ministerie van I&W en een VEMW-delegatie werd duidelijk dat ook de voorstellen met betrekking tot de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing nogmaals onder de loep worden genomen.

OESO-rapport
De publicatie van een OESO-rapport over het Nederlandse Waterbeheer was de aanleiding om te komen tot voorstellen voor een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen. Het rapport liet zien dat de financiering van het waterbeheer op orde is maar ook dat er ruimte voor verbetering is richting de toekomst. De voorstellen voor een nieuw belastingstelsel zijn in mei door de waterschappen gepresenteerd en hebben betrekking op een drietal heffingen: de. watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

Belastingbeginselen
VEMW is het eens met de ‘leidende belastingbeginselen’ die door de waterschappen zijn voorgesteld: de profijthebbende betaalt’ voor de watersysteemheffing, ‘de kostenveroorzaker betaalt’ voor de zuiveringsheffing en de ‘vervuiler betaalt’ voor de verontreinigingsheffing. VEMW kan zich echter niet vinden in de wijze waarop deze beginselen in de voorstellen zijn doorgevoerd voor wat betreft de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Bovendien leiden de voorstellen op het punt van de verontreinigingsheffing tot forse lastenverzwaringen voor veel bedrijven die hun gezuiverde afvalwater direct op oppervlaktewater lozen.

Duurzame en doelmatige verwerking van afvalwater
Directeur Water van VEMW, Roy Tummers, is tevreden met de uitkomst van het overleg: “Wij zijn al vele jaren betrokken bij de discussie over de waterschapsbelasting en zijn verheugd dat de waterschappen bereid zijn om samen met ons te werken aan oplossingen voor de knelpunten die we hebben gesignaleerd. In de komende maanden zullen wij vanuit onze kant volop meewerken aan de totstandkoming van oplossingen die draagvlak kunnen krijgen van de bedrijven. Uiteindelijk willen wij net als de waterschappen toekomstbestendige heffingen waarbij een duurzame en doelmatige verwerking van afvalwater het uitgangspunt is.

Bron: VEMW, 13 december 2018