11 december 2018

Uniek markt gedragen besluit over GTS gastarieven

Faire kostenverdeling en stabiele en herleidbare tarieven in belang netgebruikers

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na intensieve en complexe besprekingen met acht partijen waaronder VEMW een unieke, markt gedragen overeenstemming bereikt over regels waarmee bepaald wordt hoe de toegestane efficiënte kosten van landelijk gasnetbeheerder GTS verdeeld moeten worden over de netgebruikers. Naast een evenwichtige verdeling van de kosten over alle wettelijke diensten biedt de overeenkomst ook meer tariefstabiliteit en -zekerheid voor een periode van 5 jaar (2020 t/m 2024). Onderdeel van de overeenstemming is de intrekking van een aantal bezwaar-en beroepsprocedures door marktpartijen. Ook wordt de transparantie van de besluitvorming vergroot waardoor tarieven beter kunnen worden herleid. Februari 2017 is al een  akkoord bereikt over het Methodebesluit voor de vaststelling (hoogte) van de doelmatige kosten.

(van links naar rechts: Henk Don (ACM), Bart-Jan Hoevers (GTS), René Zwanenpol (Taqa), Hans Grünfeld (VEMW),
Sam Collot d'Escury (Energie Nederland),  Jo Peters (Nogepa), Frits van der Velde (VGN) , Peter Biltoft-Jensen (VLNG), Luuk Feenstra (BBLc). 

Tariefregulering
De grondslag voor de vaststelling van de gastransporttarieven is in Nederland vastgelegd in Methodebesluiten en de codes (Tarievencode en Technische Codes). Vanaf 1 januari 2020 zullen de Tarievencode en de Technische codes gebaseerd worden op de Europese netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas, de ‘NC TAR’. Deze regulering is een uitvloeisel van het Derde Reguleringspakket van de Europese Unie. Waar ACM met het Methodebesluit de toegestane, efficiënte inkomsten van GTS (omvang) vaststelt, gaat de uitwerking van de NC TAR in de Nederlandse Tarievencode de verdeling bepalen van die toegestane kosten over de wettelijke diensten die GTS aanbiedt aan de netgebruikers. Die diensten betreffen het gastransport, de aansluiting, balancering en kwaliteitsconversie.

Grondslag
Het ACM besluit gaat uit van een zogenaamd postzegeltarief. Voor de invoeding (entry)  in, en onttrekking (exit) van gas aan, het transportsysteem worden uniforme tarieven vastgesteld, ongeacht de daadwerkelijke transportafstand tussen entry en exit. Dat sluit aan op de systematiek van de virtuele markt, waarbij een eindverbruiker zijn gas koopt op de marktplaats en niet specifiek uit een bepaald productieveld of import. Het is een ontkoppeld entry-exitsysteem. De kostenverdeling tussen invoeding en onttrekking wordt vastgesteld op 40% entries versus 60% exits, in belangrijke mate aansluitend bij het kostenveroorzakingsprincipe. Gasopslagen, die van belang zijn voor de flexibiliteit van de voorziening en de prijsvorming op de markt, krijgen een korting van 60 procent op de transportrekening. De tarieven voor kwartaal- en maandproducten gaan omlaag.

Evenwichtige kostenverdeling
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn verheugd over de totstandkoming van deze unieke, brede  markt gedragen overeenkomst waaraan zes maanden intensieve onderhandelingen zijn voorafgegaan. 

Wij zijn met ACM, GTS, Taqa, VGN, Energie-Nederland, NOGEPA, VLNG en BBL Company tot de conclusie gekomen dat wij een aantal belangrijke onderdelen van het besluit niet zullen aanvechten bij de rechter. Dat biedt zowel netgebruikers als de netbeheerder op een evenwichtiger manier meer zekerheid over de ontwikkeling van de tarieven voor de komende jaren, en draagt bij aan stabiliteit en investeringszekerheid. Het akkoord behelst een te rechtvaardigen kostenverdeling tussen alle partijen die van het gasnet gebruik maken. Een beperkte korting voor gasopslagen hoort daarbij. Wij zijn bijzonder verheugd dat we bovendien een tweetal voor VEMW bijzondere en specifieke punten in de overeenkomst hebben weten te betrekken. Allereerst is dat een duidelijke regeling voor het wijzigen van entry- en exitpunten, zoals bij marktintegratie met de BBL, die voorkomt dat gasverbruikers hierdoor extra kosten in rekening gebracht krijgen. Daarnaast is een procedure vastgesteld om de herleidbaarheid van de tarieven te vergroten.”

VEMW, 11 december 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina