30 november 2018

Stijgende lijn tarieven energienetbeheerders

VEMW publiceert tarievenoverzicht met verschuivingen

Toezichthouder ACM  heeft de besluiten over de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris. De tarieven 2019 voor landelijk gasnetbeheerder GTS al eerder dit jaar vastgesteld. Uitzonderingen daargelaten zijn – soms forse - tariefstijgingen te zien met meerdere oorzaken. 

Regulering
De elektriciteits- en gasnetgebruiker is gebonden aan de netbeheerder die als monopolist het transport- en distributienet beheert waarvan hij gebruik wil maken. In Nederland heeft de wetgever toezichthouder ACM belast met de taak om een methode van regulering vast te stellen, waarmee de netbeheerder een prikkel krijgt om net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een open markt met concurrentie. De netbeheerder dient op basis van de genoemde methode een tarievenvoorstel in bij ACM, dat vervolgens een besluit neemt over de hoogte van de – maximum – tarieven.

Elektriciteit
De nettarieven voor de EHS-netten van TenneT (gecontracteerd transportvermogen en kWmax) stijgen met maar liefst 25 procent, in lijn met de stijging van de toegestane inkomsten 2019 t.o.v. 2018. De belangrijkste oorzaken van de stijging zijn een lagere inzet van veilinggelden, nacalculatie van de zogenaamde Inter-TSO-compensatie, een toename van de vergoeding voor investeringen die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling, en de verwachte lagere rekenvolumina voor het EHS-netvlak. De stijging werkt via het zgn. cascadesysteem door naar de lagere netvlakken (hoog-, midden- en laagspanning). De HS-tarieven (TenneT) stijgen met 0,6-1,8 procent.
De 2019 voorstellen voor de tarieven voor de lagere netten van de regionale netbeheerders elektriciteit laten een brede stijging zien, met als uitschieter Enduris. Liander is de enige die haar tarieven voor volgend jaar neerwaarts bijstelt. De bedrijven die zijn aangesloten op hun middenspanning (MS) netvlak kunnen voor 2019 de grootste verlaging verwachten.

Gas
Ook de tariefbesluiten voor gas laten stijgingen zien, maar deze zijn minder sterk dan bij elektriciteit. De capaciteitsafhankelijke tarieven kennen voor alle type gebruikers bij Enexis, Rendo en Coteq een lichte stijging. Enduris blijft hier nagenoeg gelijk, terwijl Liander en Stedin hun gas netwerktarieven licht laten dalen. De 2019 tarieven voor GTS zijn reeds vastgesteld op 18 mei 2018. Het transporttarief stijgt vanaf 1 januari 2019 gemiddeld met circa 2 procent t.o.v. 2018. Belangrijkste oorzaak is de rekenvolumina (verkochte capaciteit in m3/uur/jaar): er wordt minder gas ingevoed uit het Groningenveld en minder L-gas geëxporteerd.

Overzichten
VEMW heeft voor haar leden weer handige overzichten gemaakt van de door de ACM vastgestelde tarieven. In dat overzicht staan niet alleen de tarieven van de landelijke en regionale netbeheerders voor 2019, maar ook een overzicht van de tarieven van de afgelopen jaren. Uiterlijk in januari zullen aan het overzicht de energiebelastingtarieven en ODE-heffing worden toegevoegd.

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 30 november 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina