15 november 2018

Gaswinning Groningenveld omlaag naar 19,4 mrd m3

Minister Wiebes stelt instemmingsbesluit vast

De gaswinning uit het Groningenveld gaat voor het gasjaar oktober 2018-oktober 2019 omlaag naar maximaal 19,4 mrd m3 (bcm). Minister Wiebes heeft het definitieve instemmingsbesluit voor het komend gasjaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Het besluit past in het beleid om het winningsniveau terug te brengen naar maximaal 12 bcm eind 2022 en een beëindiging in 2030.

Beleid
In een beleidsbrief  heeft minister Wiebes eind maart 2018 aangegeven dat het kabinet de gaswinning in het Groningenveld eind 2022 onder het door SodM veilig geachte winningsniveau van 12 bcm wil brengen. Afhankelijk van het effect van een aantal maatregelen (o.m. bouw stikstoffabriek, afbouw export, ombouw industrie, managen gasopslag) wordt vanaf oktober 2022 een daling voorzien naar 7,5 bcm en mogelijk fors minder, met een beoogde beëindiging van de winning in 2030. In die lijn heeft de minister een definitief instemmingsbesluit genomen voor het gasjaar 2018/2019 dat in oktober is begonnen. Het besluit is vastgesteld na advies van onder andere de betrokken provincies, gemeenten, en waterschappen, de veiligheidsregio Groningen, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische Commissie bodembeweging (TCbb) en de Mijnraad. Ook TNO, GTS en het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) adviseerden over verschillende deelonderwerpen. Het instemmingsbesluit heeft voor bewoners en andere belanghebbenden ter inzage gelegen.

Uitgangspunt winning
Voor de beleidswijziging m.b.t. de inzet van de Groningengas winning is volgens de minister een aanpassing van de Gaswet en Mijnbouwwet noodzakelijk. Totdat de wetten in werking  treden, geldt de bestaande Mijnbouwwet als grondslag voor  dit instemmingsbesluit. Nieuw is dat al bij dit instemmingsbesluit geldt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wordt opgedragen niet meer te winnen dan wat nodig is voor leveringszekerheid. Bij de afbouw van de gaswinning staat de veiligheid van Groningen voorop. In het instemmingsbesluit wordt ook de leveringszekerheid meegewogen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de minister heeft in maart aangegeven voor het einde van het jaar duidelijkheid te geven over de ombouwoperatie. Wij hebben er bij de minister op aangedrongen om aan te geven welk pakket van  maatregelen noodzakelijk is om de gewenste afbouw van de gasproductie in het Groningenveld op de meest doelmatige wijze mogelijk te maken. Wij kijken uit naar de voorstellen van de minister.”  

VEMW, 15 november 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina