11 oktober 2018

ACM publiceert tarievenvoorstellen netbeheer 2019

VEMW publiceert handig tarievenoverzicht

Toezichthouder ACM heeft de voorstellen voor de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris. De tarieven 2019 voor landelijk gasnetbeheerder GTS zijn reeds vastgesteld. Representatieve organisaties kunnen reageren op de voorstellen. VEMW zal van dat recht gebruik maken door het indienen van een schriftelijke zienswijze. VEMW leden kunnen daartoe tot en met maandag 15 oktober 13.00 uur reageren op de tariefvoorstellen door een mail te sturen aan VEMW.

Overzicht tarieven netbeheerders
Voor haar leden heeft VEMW een handig overzicht van alle voorgestelde tarieven voor elektriciteit en gas op haar website gezet. Aan dat overzicht is een lijst met procentuele verschillen ten opzichte van 2018 toegevoegd. VEMW adviseert haar leden om de voorstellen te bestuderen en opvallende zaken of tarievenvoorstellen waar vraagtekens bij geplaatst kunnen worden aan VEMW door te geven vóór maandag 15 oktober 13.00 uur, zodat VEMW in de gelegenheid is deze opmerkingen waar mogelijk mee te nemen in haar zienswijze op de tarievenvoorstellen die wij bij de ACM zullen indienen. Samenvattend blijken de volgende zaken uit de tarievenvoorstellen:

Elektriciteit
Volgens het tarievenvoorstel stijgen de nettarieven voor de EHS-netten van TenneT (gecontracteerd transportvermogen en kWmax) met maar liefst 25 procent, in lijn met de stijging van de toegestane inkomsten 2019 t.o.v. 2018. De belangrijkste oorzaken van de stijging zijn een lagere inzet van veilinggelden, nacalculatie van de zogenaamde Inter-TSO-compensatie, een toename van de vergoeding voor investeringen die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling, en de verwachte lagere rekenvolumina voor het EHS-netvlak. De stijging werkt via het zogenaamde cascadesysteem overigens door naar de lagere netvlakken (hoog-, midden- en laagspanning). De HS-tarieven (TenneT) stijgen gemiddeld met 1,5 procent.

De 2019 voorstellen voor de tarieven voor de lagere netten van de regionale netbeheerders elektriciteit laten een brede stijging zien. Uitschieter in deze stijging is Enduris. De tarieven voor het gecontracteerde transportvermogen (van 6,96 naar 21 €/kW/jaar) en voor de kWmax per maand (van 0,73 naar 2,23 €/kW/mnd) verdrievoudigen! De tarieven voor de aangeslotenen op het tussenspanningsnet stijgen met zo’n 20 procent. Coteq voert over de hele linie een verhoging door van circa 7 procent. Liander is de enige die haar tarieven voor volgend jaar neerwaarts bijstelt. De bedrijven die zijn aangesloten op hun middenspanning (MS) netvlak kunnen voor 2019 de grootste verlaging verwachten.

Gas
Ook de tariefvoorstellen voor gas laten stijgingen zien, maar deze zijn een stuk milder dan bij elektriciteit. De capaciteitsafhankelijke tarieven kennen voor alle type gebruikers bij Enexis (0,6-0,8 procent), Rendo (1,2 procent) en Coteq (1,8 - 3,5 procent) een lichte stijging. Enduris blijft hier gelijk, terwijl Liander (1,2 – 2,1 procent) en Stedin (0,4 – 0,6 procent) hun gas netwerktarieven licht laten dalen!

De 2019 tarieven voor GTS zijn reeds vastgesteld op 18 mei 2018. Het transporttarief stijgt vanaf 1 januari 2019 gemiddeld met circa 2 procent t.o.v. 2018. Belangrijkste oorzaak is de rekenvolumina (verkochte capaciteit in m3/uur/jaar): er wordt minder gas ingevoed uit het Groningenveld en minder L-gas geëxporteerd.

Overzichten
Wanneer de besluiten met de definitieve tarieven 2019 door toezichthouder ACM worden vastgesteld, zal VEMW voor haar leden weer handige overzichten beschikbaar stellen. Aan dat overzicht worden ook de energiebelastingschijven voor 2019 toegevoegd.

VEMW, 11 oktober 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina