10 oktober 2018

Verantwoordelijkheid netverliezen gas in 2020 bij netbeheerders

Leveranciers willen kosten op Staat verhalen

Het is onwenselijk om al komend jaar de verantwoordelijkheid over gas netverliezen te verschuiven van leverancier naar netbeheerder. Dat schrijft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een reactie op kamervragen van GroenLinks n.a.v. een publicatie over boze gasleveranciers die de Staat aansprakelijk stellen voor kosten inkoop gasverliezen die zij maken als zij na 1 januari 2019 nog gas voor netverliezen moeten inkopen. Wiebes acht het onwenselijk de verschuiving eerder dan  1 januari 2020 in te laten gaan.

Inkoop netverliezen
Sinds 2014 zijn leveranciers verantwoordelijk voor de inkoop van netverliezen gas, jaarlijks zo’n 1 - 2 TWh. Toen besliste de rechter(CBb), in een zaak aangespannen door de netbeheerders, dat een netbeheerder niet kan worden verplicht om gas in te kopen om – administratieve – netverliezen op regionale gasnetten te dekken. Een gasinkooptaak die toezichthouder ACM via een besluit  aan de regionale netbeheerders had opgedragen kon en mocht volgens de rechter niet als ondersteunende dienst worden aangemerkt.  Daarmee hebben netbeheerders sinds 2014 impliciet geen prikkel om de – fysieke - netverliezen binnen de perken te houden. Daarbij dient aangetekend dat er bij gas – in tegenstelling tot elektriciteit - meer sprake is van administratieve dan fysiek-technische netverliezen.

Verschuiving verantwoordelijkheid
Minister Wiebes wil de taak inkoop netverliezen opnieuw onder verantwoordelijkheid van de netbeheerders brengen, zoals ook het geval is bij elektriciteit. In het oorspronkelijke ingediende wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET) was voorzien in de mogelijkheid om efficiënte kosten voor wettelijke taken voor de netbeheerder, waarmee bij de vaststelling van de methode van regulering door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen rekening is gehouden, door middel van een correctie op de tarieven door te berekenen in de tarieven. Deze grondslag is abusievelijk vervallen bij de eerste Nota van Wijziging op 1 maart 2017. Minister Wiebes wil dit herstellen, maar acht dit onwenselijk eerder dan per 1 januari 2020 te laten ingaan vanwege de implementatie, waaronder het inpassen in tariefbesluiten, het aanpassen van administratieve systemen en inkooptrajecten. Een codewijzigingsvoorstel om de taak bij de netbeheerders te leggen  is inmiddels opgesteld door de energiesector (Nedu), behandeld in het Gebruikersplatform (GEN) en voorgelegd aan de ACM.

VEMW, 10 oktober 2018

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina